مقاله بررسي مشکلات بهداشتي مرتبط با نوبتکاري در کارگران غير اقماري صنايع پتروشيمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مشکلات بهداشتي مرتبط با نوبتکاري در کارگران غير اقماري صنايع پتروشيمي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوبتکاري
مقاله نظام غير اقماري
مقاله مشکلات بهداشتي
مقاله صنايع پتروشيمي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چوبينه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نوبتکاري پديده اي اجتماعي است که اثرات نامطلوبي بر زندگي انسان بجا مي گذارد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان شيوع مشکلات بهداشتي و همچنين فاکتورهاي خطر ايجاد کننده اختلالات ياد شده در کارگران شاغل در نظام غيراقماري انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي در سال ۸۸ در ۱۴ شرکت پتروشيمي وابسته به شرکت ملي صنايع پتروشيمي انجام گرفت. در اين مطالعه ۲۳۵۷ کارگر (۵۶٫۳ درصد روزکار و ۴۳٫۷ درصد نوبتکار) شرکت نمودند. ابزار گردآوري داده ها در اين مطالعه پرسشنامه بوده که سوالاتي در زمينه ويژگي هاي دموگرافيک، نظام نوبت کاري و مشکلات بهداشتي در آن گنجانده شده بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۱٫۵) انجام گرفته و مقدار آلفاي کمتر از ۰٫۰۵ به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين سن گروه روزکار و نوبتکار به ترتيب ۸٫۲۰±۳۶٫۲۶ و ۸٫۸±۳۴٫۹۶ سال و ميانگين سابقه شغلي آنان به ترتيب ۷٫۵۰±۱۰٫۸۳ و ۷٫۵۵±۱۰٫۱۵ سال برآورد گرديد. شيوع مشکلات بهداشتي در بين نوبتکاران بيش از روزکاران بود. آناليزهاي چند متغيره رگرسيون نشان داد که علاوه بر کار در نظام نوبتکاري، متغيرهاي ديگري مانند طولاني بودن ساعات کار، وضعيت استخدام، شغل دوم، سن و تحصيلات نيز در ايجاد اختلالات بهداشتي نقش دارند.
نتيجه گيري: شيوع اختلالات گوارشي و روحي- رواني در نوبتکاران به طور معني داري بيش از روزکاران بود. اگر چه کار در نظام نوبتي عامل اصلي مرتبط با مشکلات گزارش شده مي باشد، اما وقوع اين مشکلات تنها ناشي از نوبتکاري نبوده، بلکه متغيرهاي دموگرافيک و شغلي نيز در اين امر دخيل هستند.