مقاله بررسي مشکلات همراه در کودکان مبتلا به فلج مغزي و ارتباط آنها با نوع و سطح عملکرد حرکتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مشکلات همراه در کودکان مبتلا به فلج مغزي و ارتباط آنها با نوع و سطح عملکرد حرکتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشکلات همراه
مقاله فلج مغزي
مقاله سطح عملکرد حرکتي درشت
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياط زاده ماهاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اميرسالاري سوزان
جناب آقای / سرکار خانم: كريملو مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کودکان مبتلا به فلج مغزي داراي يکسري مشکلات همراه هستند که اين مشکلات مي توانند نسبت به خود فلج مغزي اثر بيشتري روي کودک و خانواده اش داشته باشند. اين مطالعه به منظور بررسي شيوع ۶ مشکل همراه شايع در کودکان فلج مغزي و تعيين ارتباط آنها با نوع و سطح عملکرد حرکتي صورت گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه ۱۲۰ کودک ۲ تا ۱۴ ساله از ۴ مرکز توانبخشي شهر تهران انتخاب شدند. پس از کسب رضايت از والدين کودک، تاريخچه پزشکي کودک گرفته شد و مشکلات همراه استخراج گرديدند. سطح عملکرد حرکتي درشت و همچنين نوع فلج مغزي مشخص گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ويرايش ۱۶ و آزمون هاي کولموگروف اسميرونوف و ضريب همبستگي اسپيرمن مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: مشکلات گفتاري بيشترين و مشکلات شنوايي کمترين ميزان را به خود اختصاص دادند. نوع فلج مغزي با مشکلات ذهني، گفتاري و غذا خوردن و همچنين تعدد مشکلات همراه ارتباط معني داري داشت (P<0.05) .بين سطح عملکرد حرکتي با مشکلات ذهني، گفتاري، غذا خوردن، تشنج و تعدد مشکلات همراه ارتباط معني دار وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به شيوع زياد مشکلات همراه در کودکان فلج مغزي به خصوص موارد با درگيري حرکتي شديد تر، تشخيص و درمان به موقع اين اختلالات مي تواند نقش به سزايي در ارتقاي کيفيت زندگي اين کودکان و همچنين خانواده آنها داشته باشد.