مقاله بررسي معادلات تجربي و ارايه يك معادله براي محاسبه ضريب سيمان شدگي در يكي از ميادين کربناته سازند آسماري واقع در جنوب غربي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نفت از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي معادلات تجربي و ارايه يك معادله براي محاسبه ضريب سيمان شدگي در يكي از ميادين کربناته سازند آسماري واقع در جنوب غربي ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت ويژه سازندي
مقاله ضريب سيمان شدگي
مقاله تخلخل
مقاله سنگ هاي كربناته
مقاله تطابق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم زاده عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهين رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي تعيين ذخيره هيدروكربن مخازن، محاسبه اشباع شدگي سيالات داراي اهميت زيادي است و روابط آرچي به منظور تعيين اشباع شدگي آب در مخازن هيدروكربني مورد استفاده قرار مي گيرد. اين روابط داراي ضرايبي هستند كه در آزمايشگاه تعيين مي شوند و در صورت غير قابل دسترس بودن نتايج آزمايشگاهي، از مقادير ثابتي استفاده مي گردد، با توجه با ساختار ناهمگون در سنگ هاي كربناته، استفاده از مقادير ثابت منجر به خطاي زيادي در محاسبات مي شود. در اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط مقاومت ويژه سازندي و تخلخل و همچنين ارايه رابطه اي تجربي بين ضريب سيمان شدگي و تخلخل و تعيين ميزان تطابق اين رابطه با روابط ارايه شده توسط ساير محققين، اندازه گيري هاي آزمايشگاهي مقاومت الكتريكي بر روي مغزه هاي يكي از ميادين كربناته ايران در سازند آسماري انجام گرفته است. بر اساس نتايج، رابطه بورايي با نتايج آزمايشگاهي سازند مورد مطالعه تطابق بيشتري دارد و مي توان با تغيير ضرايب اين معادله آن را براي سازند مورد مطالعه به كار گرفت. براي تعيين ضريب سيمان شدگي يك رابطه خاص را نمي توان به كار برد و لازم است اين ضرايب براي هر سازند با انجام آزمايش تعيين شوند. نتايج همچنين نشان مي دهند ضريب همبستگي بين ضريب سيمان شدگي و تخلخل براي نمونه هاي سازند مورد مطالعه برابر ۷۶ درصد مي باشد و با جداسازي نمونه ها با تخلخل كمتر از ۵ درصد و بيشتر از ۵ درصد مي توان به روابط دقيق تري براي تعيين ضريب سيمان شدگي دست يافت.