مقاله بررسي معناي برخي واژه هاي مشترك در زبان فارسي و زبان هاي هندي و اردو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در نامه فرهنگستان از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي معناي برخي واژه هاي مشترك در زبان فارسي و زبان هاي هندي و اردو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي ثريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، به نوعي خاص از اشتراكات زبان فارسي، كه از جمله زبان هاي شاخه هند و ايراني خانواده بزرگ هند و اروپايي است، با زبان هاي هم خانواده و هم ريشه آن، هندي و زبان ميانجي اردو، پرداخته مي شود. به ديگر سخن، حضور واژه هاي فارسي در اين زبان ها و چگونگي اين حضور بررسي مي شود. هدف از اين بررسي نشان دادن تعامل و ارتباط تاريخي و فرهنگي سرزمين ايران و شبه قاره و تاثيرپذيري جامعه زباني ميزبان از زبان سرزمين مهمان است.
دراين بررسي، ديدگاه آنتوني آرلوتو، (-۱۹۳۹)، زبان شناس تاريخي معاصر، درباره دگرگوني معنايي و انواع آن در سطح واژه در مدنظر بوده است. مواد آن از تاثير فارسي بر هندي اثر بحري (← منابع، ذيل (BAHRi 1960 و فرهنگ اردو- هندي باستان- انگليسي اثر جان تي. پلاتس (← منابع، ذيل (PLATTS 1911 و فرهنگ واژه هاي فارسي در زبان اردو (← منابع، ذيل چوهدري) استخراج و، براي شواهد آنها، از فرهنگ هاي فارسي تاليف شده در شبه قاره، كه غالبا فرهنگ هاي متون ادبي تلقي مي شوند، و نيز برخي متون فارسي استفاده شده است.