مقاله بررسي مفهوم مرگ در ادبيات کودک ايران تحليل محتواي ۹ کتاب داستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات ادبيات كودك از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مفهوم مرگ در ادبيات کودک ايران تحليل محتواي ۹ کتاب داستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات کودک
مقاله کتاب هاي داستان
مقاله مفهوم مرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشبخت فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر بررسي مفهوم مرگ در سه جنبه زيست شناختي (بازگشت ناپذيري، اجتناب ناپذيري، غيرعملکردي و عليت)، فرهنگي و عاطفي (ترس، ناراحتي، عصبانيت، اشتياق، گناه، تکذيب، شک و سردرگمي) در ادبيات کودک بود. بدين منظور با جست و جو در کتاب خانه هاي در دسترس پژوهشگر، نه (۹) کتاب داستان که درون مايه آن ها به نوعي در پيوند با مرگ بود، انتخاب شد. سپس داستان ها تحليل محتواي کمي شدند و از ضريب همبستگي بين دو کدگزار براي محاسبه ضريب پايايي استفاده گرديد. نتايج نشان داد که بين حضور ابعاد زيست شناختي، فرهنگي و عاطفي در کتاب ها تفاوت معنادار ديده مي شود. بدين صورت که تفاوت معنادار ميان عامل زيست شناختي و عاطفي به نفع عامل زيست شناختي و نيز ميان عامل فرهنگي و عاطفي به نفع عامل فرهنگي ديده مي شود. بين عامل فرهنگي و زيست شناختي تفاوت معنادار ديده نشد. نتايج توصيفي پژوهش نيز در پايان مرور و بررسي شده است.