مقاله بررسي مقادير سرمي گلوكز، ليپيدها و ليپوپروتئينها بعد از تجويز ۳ و ۴ متيلن دي اکسي مت آمفتامين (اکستازي) در سگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مقادير سرمي گلوكز، ليپيدها و ليپوپروتئينها بعد از تجويز ۳ و ۴ متيلن دي اکسي مت آمفتامين (اکستازي) در سگ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکستازي
مقاله گلوكز
مقاله تري گليسريد
مقاله كلسترول
مقاله ليپوپروتئين
مقاله سگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمواوغلي تبريزي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خياط نوري ميرهادي
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده كمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور ارزيابي اثرات داروي اکستازي بر تغييرات گلوکز و چربيها و ليپوپروتئينها صورت گرفت. براي اين کار ۵ قلاده سگ نر- ۴   3.5ساله نژاد مخلوط انتخاب شد. قبل از تجويز دارو نمونه خون اخذ و به عنوان زمان صفر يا شاهد ثبت گرديد. سپس به هر کدام از سگها قرص اکستازي با دوز ۱۵۰ mg /kg و به صورت تک دوز خورانده شد و در مراحل زماني ۳۰ دقيقه، ۱، ۲، ۴، ۸، ۲۴ و ۴۸ ساعت، ۷ و ۲۰ روز بعد از تجويز دارو، خونگيري از وريد سفاليک سگها به عمل آمد و نمونه سرم جدا شد. مقادير سرمي گلوكز، تري گليسريد، كلسترول، HDL،LDL  و VLDL به روش رنگ سنجي و با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر و به کارگيري كيتهاي تشخيصي زيست شيمي اندازه گيري گرديد. نتايج حاصله از اين مطالعه، افزايش آماري معني داري در مقادير سرمي گلوكز، كلسترول و LDL تا ۸ ساعت بعد از تجويز دارو و تري گليسريد و VLDL تا ۲۴ ساعت بعد از تجويز دارو در مقايسه با گروه شاهد نشان داد (P<0.05) ولي مقادير سرمي HDL تغييرات آماري معني داري را نشان نداد و در حد نرمال بوده است ((P>0.05 که مي تواند ناشي از تاثير دارو در کبد و متابوليسم بدن باشد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که مصرف کوتاه مدت اين داروي مخدر مي تواند در متابوليسم چربيها و ليپوپروتئينها اختلال ايجاد کرده و با مرور زمان فرد را مستعد بيماريهاي مختلف نمايد.