مقاله بررسي مقادير متفاوت نيتروژن در تاريخ کاشت هاي مختلف بر ويژگي هاي فنولوژيکي و عملکرد کلزا رقم هايولا-۴۰۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۳۰ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مقادير متفاوت نيتروژن در تاريخ کاشت هاي مختلف بر ويژگي هاي فنولوژيکي و عملکرد کلزا رقم هايولا-۴۰۱
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتروژن
مقاله تاريخ کاشت هاي مختلف
مقاله ويژگي هاي فنولوژيکي
مقاله عملکرد دانه کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معافي پاشاكلايي راحله
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري شموشك علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين اثر مقادير مختلف نيتروژن در تاريخ کاشت هاي مختلف روي خصوصيات فنولوژيکي و عملکرد دانه کلزا(Brassica napus L.) رقم هايولا ۴۰۱، آزمايشي در قالب طرح کرت هاي خرد شده بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در سال زراعي ۱۳۸۷-۱۳۸۶ در ايستگاه تحقيقات زراعي بايع کلا واقع در شهرستان نکا به اجرا در آمد. پنج تاريخ کاشت شامل ۷، ۱۷، ۲۷ آبان، ۱۷ و ۱۷ آذر به عنوان عامل اصلي و چهار سطح کود نيتروژن از منبع اوره شامل ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ کيلوگرم در هکتار به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که تاريخ کاشت و مقادير کود نيتروژن براي خصوصيات تعداد روز تا شروع گلدهي، تعداد روز تا خاتمه گلدهي، طول دوره گلدهي، تعداد روز تا رسيدن، وزن هزاردانه، عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت عملکرد دانه در سطح احتمال ۱ درصد معني دار بود. تيمار مصرف کود نيتروژن براي تمامي خصوصيات فوق الذکر به استثنا طول دوره گلدهي و شاخص برداشت داراي اثر معني دار بود. اثر متقابل تاريخ کاشت و نيتروژن براي خصوصيات مورد بررسي براي اغلب صفات به استثنا تعداد روز تا رسيدن و وزن هزار دانه معني دار نبود. همبستگي مثبت و معني دار عملکرد دانه با هر يک از صفات فنولوژيکي نمايانگر آن است که در تاريخ کاشت هاي اول و دوم مقادير بالاي کود نيتروژن افزايش عملکرد دانه را نيز به دنبال داشت. در اين راستا عملکرد دانه در تاريخ کاشت اول در سطوح مختلف نيتروژن به ترتيب برابر ۲۸۶۴، ۳۰۲۶، ۳۲۷۶ و ۳۷۰۷ کيلوگرم در هکتار بود که در تاريخ کاشت پنجم نيز افزايش کود نيتروژن افزايش عملکرد دانه را به دنبال داشت و ميزان عملکرد دانه در سطوح افزايش کود نيتروژن به ترتيب برابر ۱۷۵۴، ۱۸۳۵، ۱۹۷۳ و ۲۲۶۸ کيلوگرم در هکتار بود. لذا يکي از راهکارهاي جبران کاهش اجزاي عملکرد و عملکرد دانه در کاشت تاخيري مصرف مقادير بيشتر کود نيتروژنه مي باشد.