مقاله بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي و مقاومت به فلزات سنگين در باكتري هاي جدا شده از روده ماهي كپور وحشي تالاب انزلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي و مقاومت به فلزات سنگين در باكتري هاي جدا شده از روده ماهي كپور وحشي تالاب انزلي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باكتري
مقاله مقاومت آنتي بيوتيكي
مقاله مقاومت به فلزات سنگين
مقاله کپور وحشي
مقاله تالاب انزلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاييان شيلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني هدايت
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي اميني هايده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين مقاومت آنتي بيوتيکي و مقاومت به فلزات سنگين درباكتري هاي جداشده از روده ماهي كپور وحشي تالاب انزلي، نمونه برداري در دو فصل زمستان ۸۷ و بهار ۸۸ انجام گرفت و حساسيت تمام باكتري ها نسبت به ۶ آنتي بيوتيك: آمپي سيلين، استرپتومايسين، تتراسايكلين، کلرامفنيكل، جنتامايسين و آميكاسين سنجيده شد. نتايج نشان دادکه باکتري هاي جدا شده نسبت به آنتي بيوتيک هاي: آمپي سيلين ۹۲٫۹۲ درصد)، استرپتومايسين ( ۴۵٫۱۴درصد)، تتراسايكلين ( ۴۵٫۷۳درصد) مقاومت بالايي داشتند در حالي که مقاومت آنها نسبت به کلرامفنيکل ( ۱۲٫۸۲درصد) نسبتا پايين بود و نتايج به دست آمده عدم مقاومت باکتري هاي جدا شده از روده ماهي کپور وحشي را نسبت به آنتي بيوتيک هاي: جنتامايسين (درصد) و آميكاسين (درصد) نشان داد. همچنين باکتري هاي جدا شده از روده ماهي کپور وحشي تالاب انزلي نسبت به آنتي بيوتيک هاي مورد آزمون درصد بالايي از الگوي چند مقاومتي را نشان دادند.
باكتري هاي جدا شده از نظر مقاومت به ۳ نوع فلز سنگين: مس و کادميوم و جيوه نيز مورد ارزيابي قرار گرفتند. بر اساس نتايج بدست آمده باکتري هاي جدا شده از روده نسبت به فلزات سنگين با غلظت هاي مختلف (۱۰۰ و ۲۰۰ ميکروگرم در ميلي ليتر) مقاومت نشان دادند. به طوري که الگوي مقاومتي به صورت Cu2+>Cd2+>Hg2+ بدست آمد.
با بررسي همبستگي ميان مقاومت به فلزات سنگين و مقاومت به آنتي بيوتيک ها در باکتري هاي جدا شده از روده ماهي کپور وحشي توسط آزمون پيرسون، ارتباط خطي ميان درصد باکتري هاي مقاوم به فلزات سنگين و درصد باکتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيک هاي مورد آزمون به دست آمد. اين نشان دهنده اين است که افزايش آلاينده هاي فلزي توانسته است سبب افزايش باکتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيک ها و فلزات سنگين در تالاب انزلي گردد. اين بررسي که براي اولين بار در تالاب انزلي صورت گرفت مي تواند نشانگر احتمال انتقال باکتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيک به انسان ها از طريق مصرف ماهي باشد که اين مساله امري مهم در سلامت عمومي جامعه محسوب مي شود.