مقاله بررسي مقاومت ارقام گندم نان به شته روسي در مراحل رشدي گياهچه و طويل شدن ساقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مقاومت ارقام گندم نان به شته روسي در مراحل رشدي گياهچه و طويل شدن ساقه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله ارقام
مقاله شته روسي
مقاله مقاومت
مقاله کلروز برگ
مقاله پيچيدگي برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همدانيان پوريا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده عبدالهادي
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي ميرك توحيد
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد ۲۲ رقم گندم نان بهاره به همراه دو رقم شاهد شعله (حساس) و آزادي (مقاوم) در دو مرحله رشدي گياهچه و طويل شدن ساقه براي مقاومت به شته روسي گندم در گلخانه ارزيابي شدند. از پنج شته بالغ بدون بال به ازاي هر گياه در هر گلدان براي آلوده سازي استفاده شد. صفت درصد کلروز برگ در مراحل گياهچه و طويل شدن ساقه و صفت درصد پيچيدگي برگ در مرحله گياهچه اندازه گيري شدند. پس از برداشت گياهان صفات مرفولوژيکي و زراعي ارقام نيز اندازه گيري شدند. ارقام رسول، مهدوي و اروند بيشترين مقاومت و رقم کارون کمترين مقاومت در آلودگي مرحله گياهچه اي را داشتند. درصد پيچيدگي برگ و کلروز برگ در مرحله آلودگي گياهچه همبستگي معني داري با هم نداشتند. ارقام آزادي، طبسي، بيات و کويرمقاوم ترين و ارقام شعله،کارون، رسول و بولاني حساس ترين ارقام در آلودگي مرحله طويل شدن ساقه بودند. در آلودگي مرحله طويل شدن ساقه، بين صفت درصد کلروز گياه و صفات ديگر همبستگي معني داري وجود نداشت. آلودگي با شته روسي در مرحله گياهچه صفات تعداد دانه در سنبله و طول پدانکل را به طور معني داري کاهش داد (به ترتيب ۲۱ و ۲۳ درصد) درحالي که آلودگي در مرحله طويل شدن ساقه کاهش معني داري در صفات طول پدانکل و وزن خشک گياه ايجاد کرد (به ترتيب ۲۰ و ۱۷ درصد). نتايج کلي نشان داد که ارقام گندم در مرحله گياهچه نسبت به مرحله طويل شدن ساقه به آلودگي شته روسي حساس تر هستند.