مقاله بررسي مقاومت به سرماي بهاره برخي ارقام تجاري پسته منطقه دامغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۶۰ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مقاومت به سرماي بهاره برخي ارقام تجاري پسته منطقه دامغان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله سرمازدگي
مقاله خنجري
مقاله شاه پسند
مقاله عباس علي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حكم آبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عبدالغفار
جناب آقای / سرکار خانم: عرب حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قربانيان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پسته (pistacia vera) يکي از محصولات استراتژيک کشور به شمار مي رود که بعد از نفت بيش ترين ميزان صادرات را به خود اختصاص داده است. در چند سال اخير خسارت سرمازدگي به پسته سبب شده اين محصول خطرپذير به شمار آيد. دماي بحراني و افت دما در اوايل بهار که گاهي خسارت هاي قابل توجهي وارد مي سازد استفاده به موقع و مناسب از روش هاي پيشگيري را ضروري مي کند. به همين دليل يک طرح تحقيقاتي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان در سا ل هاي ۱۳۸۶-۱۳۸۷ انجام شد. اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با دو فاکتور رقم با سه سطح (عباسعلي، خنجري و شاه پسند) و فاکتور دما با ۵ سطح +۲، ۰، -۲، -۴، -۶ درجه سانتي گراد در سه مرحله شامل مرحله نموي اندام زايشي، جوانه متورم شده، گل باز شده و ميوه تازه تلقيح شده در اواخر زمستان و اوايل بهار اجرا شد. نمونه ها در دستگاه انجماد قرار گرفته و دما با نرخ دو درجه در هر ساعت کاهش داده شد و در هر سطح دما نمونه هايي براي مطالعه ميزان خسارت وارد شده خارج شدند. نتايج نشان داد حساس ترين مرحله به سرماي بهاره مرحله گل کامل بود، بيش ترين خسارت سرما در دماي -۶ درجه سانتي گراد وارد شد و هم چنين در رقم عباسعلي مقاوم ترين و رقم شاه پسند حساس ترين رقم به سرماي پاييزه بود و رقم خنجري نيمه مقاوم مشخص شد.