مقاله بررسي مقاومت دارويي مايكوباكتريوم توبركلوزيس و مايكوباكتريوم هاي غيرتوبركلوزي نسبت به افلوكساسين و سيپروفلوكساسين در سويه هاي جدا شده از بيماران مراجعه كننده به مركز تحقيقات سل و بيماريهاي ريوي تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه ۲۴۱ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مقاومت دارويي مايكوباكتريوم توبركلوزيس و مايكوباكتريوم هاي غيرتوبركلوزي نسبت به افلوكساسين و سيپروفلوكساسين در سويه هاي جدا شده از بيماران مراجعه كننده به مركز تحقيقات سل و بيماريهاي ريوي تبريز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايكوباكتريوم توبركلوزيس
مقاله مايكوباكتريوم هاي غيرتوبركلوزي
مقاله مقاومت دارويي
مقاله افلوكساسين
مقاله سيپروفلوكساسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيع عبدالناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مودب سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رادمهر رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ارزيابي و بررسي تاثير داروهاي رده دوم بر روي سويه هاي مايكوباكتريايي، بعلت شيوع مقاومت دارويي بخصوص مقاومت چند دارويي در بين سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس در سالهاي اخير، بسيار حايز اهميت شده است. هدف از اين تحقيق، بررسي حساسيت دارويي سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس و مايكوباكتريوم هاي غيرتوبركلوزي نسبت به دو داروي رده دوم اصلي يعني افلوكساسين و سيپروفلوكساسين بود.
روش ها: در اين مطالعه تاثير دو داروي افلوكساسين و سيپروفلوكساسين ضمن در نظر گرفتن اثرات داروهاي رده اول (ايزونيازيد، ريفامپين، استرپتومايسين و اتامبوتول) بر روي تعداد ۱۰۰ سويه مايكوباكتريوم شامل ۹۰ سويه مايكوباكتريوم توبركلوزيس و ۱۰ سويه مايكوباكتريوم هاي غير توبركلوزي جدا شده از بيماران مراجعه كننده به مركز تحقيقات سل و بيماريهاي ريوي تبريز، به روش نسبي بر روي محيط لوانشتاين – جانسون مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: از تعداد ۹۰ سويه مايكوباكتريوم توبركلوزيس، ۵۰ سويه ضمن حساس بودن به داروهاي رده اول، نسبت به افلوكساسين و سيپروفلوكساسين نيز حساسيت نشان دادند. از تعداد ۴۰ سويه مايكوباكتريوم توبركلوزيس همگي مقاوم به داروهاي رده اول، فقط يك سويه نسبت به افلوكساسين و ۲ سويه نسبت به سيپروفلوكساسين مقاوم بود. از تعداد ۱۰ سويه مايكوباكتريوم غيرتوبركلوزي كه همگي مقاوم به داروهاي رده اول بودند،‌ تعداد ۴ سويه نسبت به افلوكساسين و ۳ سويه نسبت به سيپروفلوكساسين مقاوم تشخيص داده شدند.
نتيجه گيري: يافته هاي بدست آمده نشان دهنده آن است كه افلوكساسين و سيپروفلوكساسين مي توانند بعنوان دو داروي موثر بر عليه سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس و مايكوباكتريوم هاي غيرتوبركلوزي مورد استفاده قرار گيرند.