مقاله بررسي مقاومت لاک پلي يورتان پايه آبي در برابر پرتو فرابنفش در مجاورت نانو سريم اکسيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۴۱ تا ۴۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مقاومت لاک پلي يورتان پايه آبي در برابر پرتو فرابنفش در مجاورت نانو سريم اکسيد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات سريا
مقاله پرتو فرابنفش
مقاله پلي يورتان
مقاله تخريب نوري
مقاله مقاومت جوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت منفرد آرش
جناب آقای / سرکار خانم: محسني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تخريب نوري پليمرها سبب افت خواص مکانيکي، اپتيکي و مقاومت هاي شيميايي آنها مي شود. در پوشش هاي سطح تخريب در اثر پرتو فرابنفش، رطوبت، دما و عوامل زيستي سبب ترک خوردگي و نيز زردي مي شود. از اين رو، در حفاظت از پليمرهاي مصنوعي و طبيعي سعي مي شود، تا موادي به کار رود که با ساز وکاري مانع از تخريب پوشش و حتي زيرايند آن شود. در اين پژوهش، اثر نانوسريم اکسيد (سريا) در جلوگيري از تخريب نوري پوشش هاي شفاف پلي يورتان پايه آبي بررسي شده است. پوشش هاي شفاف پلي يورتان پايه آبي با مقادير مختلف نانوسريم اکسيد ۰-۱٫۴۴) درصد وزني بر پايه مقدار رزين جامد) تهيه و به کمک دستگاه QUV، مقاومت جوي آنها ارزيابي شده است. تجزيه ديناميکي- گرمايي به همراه آزمون هاي نوري و طيف سنجي FTIR-ATR براي بررسي ساز وکار و مقدار تخريب اين پوشش ها و هم چنين اثر نانوذرات در جلوگيري از تخريب انجام شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد، نانوسريا با غلظت ۱٫۴۴ درصد وزني در پوشش بيش از ۹۲٫۵ درصد از پرتو فرابنفش محدوده UV-B را جذب مي کند. اين نانو ذره با قابليت جذب بسيار زياد پرتو فرابنفش سبب کاهش تخريب و کاهش افت گروه هاي C-H و N-H در سامانه مي شود.سرعت از دست رفتن قدرت جذب پرتو فرابنفش نانو سريا در فيلم در مقايسه با فيلم هاي حاوي جاذب هاي آلي حاکي از قابليت حدود ۲۰۰۰ برابر اين ترکيب درمقايسه با ترکيبات آلي جاذب فرابنفش است.