مقاله بررسي مقاومت نسبت به نقره در سويه هاي سودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از سوختگي ها نسبت به نقره به دو روش تعيين MIC و مولکولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش ميكروب شناسي از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقاومت نسبت به نقره در سويه هاي سودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از سوختگي ها نسبت به نقره به دو روش تعيين MIC و مولکولي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقره
مقاله مقاومت
مقاله عفونت سوختگي
مقاله پروتئين متصل شونده به نقره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي مونا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايداري پاتوژن هاي باکتريايي مقاوم به آنتي بيوتيک همواره پژوهشگران را به فکر يک بيوسايد جايگزين مناسب انداخته است. شيوع پلاسميد هاي حاوي مقاومت نقره و آنتي بيوتيک در سويه هاي سودوموناس آئروژينوزا تهديدي جدي در جهت کنترل و درمان عفونت هاي زخمي بيمارستاني است. در اين بررسي سويه هاي مقاوم باليني را از زخم هاي سوختگي جدا نموده و بعد از شناسايي و تعيين هويت سويه ها، MIC نيترات نقره براي سويه هاي جدا شده تعيين شده است. حضور ژن مقاومت نقره (silS) در پلاسميد سويه هاي جدا شده از طريق PCR مورد بررسي قرار گرفته است. از ۷۰ سويه باکتريايي جدا شده، حدود ۸۵% سويه ها داراي MIC 0.01-35 ميلي گرم در ميلي ليتر نسبت به نيترات نقره بودند. ۳۶% سويه ها به نيترات نقره مقاوم بودند. حضور ژن silS با باند ۱۵۰۰ جفت باز در پلاسميد ۳% سويه هاي جدا شده تاييد گرديد. در اين بررسي مشخص گرديد که مقاومت به نيترات نقره در سويه هاي مقاوم به آنتي بيوتيک مشاهده مي شود و در سويه هاي حساس چنين ارتباطي مشاهده نگرديد. کاربرد بي رويه بيوسايد هاي حاوي ترکيبات نقره مي تواند منجر به افزايش سويه هاي مقاوم به آنتي بيوتيک شده و درمان عفونت هاي سوختگي را با مشکل جدي مواجه سازد.