مقاله بررسي مقايسه‎اي فراواني عوامل خطر بيماران مبتلا به سکته مغزي ايسکميک و هموراژيک بستري در بيمارستان رسول اکرم (ص) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نشريه دانشكده پرستاري و مامايي از صفحه ۱۲ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه‎اي فراواني عوامل خطر بيماران مبتلا به سکته مغزي ايسکميک و هموراژيک بستري در بيمارستان رسول اکرم (ص)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته مغزي
مقاله ايسکميک
مقاله سکته مغزي هموراژيک
مقاله عوامل خطر
مقاله ديابت
مقاله هيپرتانسيون
مقاله مصرف سيگار
مقاله هيپرليپيدمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي لطفي سيده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه تهراني تهمينه
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي راد اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سکته مغزي شايع ترين اختلال نورولوژيک و نيز سومين علت شايع مرگ در بسياري از کشورهاست. سکته مغزي به دو گروه عمده ايسکميک و هموراژيک تقسيم مي‎شود، بطوريکه ميزان مرگ و عوارض در سکته مغزي هموراژيک نسبت به ايسکميک بيشتر مي‎باشد. برخي از مهمترين عوامل خطر سکته مغزي نيز شامل ديابت، هيپرتانسيون، مصرف سيگار و هيپرليپيدمي مي‎باشند.
هدف: مقايسه فراواني برخي از مهمترين عوامل خطر بيماران مبتلا به سکته مغزي ايسکميک و هموراژيک بستري در بيمارستان رسول اکرم (ص).
مواد و روشها: در اين مطالعه مقطعي تعداد ۱۰۰ بيمار مبتلا به سکته مغزي که در سال ۱۳۸۶ در بيمارستان رسول اکرم (ص) بستري شده بودند بطور تصادفي يک در ميان انتخاب، و از نظر فراواني مهمترين عوامل خطر دخيل در بيماري مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند. جمع آوري داده ها از طريق فرم ثبت اطلاعات مشتمل بر سن، جنس، نوع سکته مغزي، و وجود يا عدم وجود عوامل خطر مربوطه از پرونده بستري بيماران انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس و تست آماري کاي دو با P<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ‎ها: از ۱۰۰ بيمار تحت بررسي، ۷۴ درصد سکته مغزي ايسکميک و ۲۶ درصد سکته مغزي هموراژيک داشتند. ميانگين سني بيماران مبتلا به سکته مغزي ايسکميک ۱۶٫۵۶±۶۸٫۳ سال بوده که نسبت به بيماران مبتلا به سکته مغزي هموراژيک (۱۳٫۶۹±۶۱٫۹) سال بالاتر بود. فراواني عوامل خطر شامل ديابت، هيپرتانسيون، مصرف سيگار و هيپرليپيدمي در سکته مغزي ايسکميک به ترتيب چنين بود: ۶۴٫۸۶ درصد، ۵۶٫۷۵ درصد، ۲۱٫۶۲ درصد و ۱۳٫۵۱ درصد و نيز در سکته مغزي هموراژيک به ترتيب زير بود: ۶۵٫۳۸ درصد، ۶۱٫۵۳ درصد، ۳٫۸ درصد و ۳٫۸ درصد. بين فراواني مصرف سيگار (P=0.048) و نيز فراواني هيپرليپيدمي(P=0.000)  در سکته مغزي ايسکميک و هموراژيک اختلاف معني داري وجود داشت.
بحث و نتيجه‎ گيري: ديابت، هيپرتانسيون، مصرف سيگار و هيپرليپيدمي برخي از مهمترين عوامل خطر سکته مغزي ايسکميک و هموراژيک مي‎باشند. با توجه به فراواني بالاي اين عوامل خطر، کنترل بهتر و دقيق تر آنها، افزايش آگاهي عمومي و تغيير سبک زندگي موضوع ارزشمندي در پيشگيري اوليه و ثانويه از سکته مغزي، عوارض ناشي از آن مي‎باشد.