مقاله بررسي مقايسه اي اثرات بزاق مصنوعي ساخت ايران و VA-OraLube در بهبود کيفيت حيات وابسته به سلامت دهاني بيماران مبتلا به خشکي دهان ناشي از پرتودرماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي اثرات بزاق مصنوعي ساخت ايران و VA-OraLube در بهبود کيفيت حيات وابسته به سلامت دهاني بيماران مبتلا به خشکي دهان ناشي از پرتودرماني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکي دهان
مقاله جانشين هاي بزاق
مقاله کيفيت حيات
مقاله سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صهبا سورينا
جناب آقای / سرکار خانم: قديمي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي پور احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حداد پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: خشکي دهان از شايع ترين عوارض پرتودرماني ناحيه سر و گردن است که با افزايش خطر بيماري هاي دهاني – دنداني تاثير منفي بر کيفيت حيات فرد مي گذارد. هدف تحقيق حاضر مقايسه تاثير بزاق مصنوعي ايراني با VA-OraLube در بهبود کيفيت حيات وابسته به سلامت دهاني بيماران مبتلا به خشکي دهان ناشي از پرتودرماني ناحيه سر و گردن بود.
مواد و روشها: مطالعه به روش کارآزمايي باليني تصادفي دو سوکور روي ۲۷ بيمار پرتودرماني شده مبتلا به خشکي دهان (ميانگين سني ۴۹٫۱±۱۴٫۷ سال) انجام شد. بيماران به طور تصادفي ابتدا بزاق مصنوعي ايراني و يا VA-OraLube را دريافت کردند. دوره مصرف هر دارو ۷ روز و دوره ۱۰ wash-out روز درنظر گرفته شد. براي سنجش ميزان تاثيرگذاري هر دارو بر نمره کيفيت حيات از پرسشنامه سرطان هاي سر و گردن سازمان اروپايي تحقيقات و درمان سرطان “EORTC QLQ-H&N35” استفاده شد. پرسشنامه فوق در روزهاي ۱، ۸، ۱۸ و ۲۵ توسط بيمار تکميل گرديد. براي مقايسه گروه ها از آزمون Repeated Measurement Analysis of Variance استفاده شد و سپس مقايسه هاي دو به دو توسط آزمون Paired t و Wilcoxon و Friedman صورت گرفت. کليه مراحل فوق به وسيله نرم افزار آماري SPSS نسخه ۱۳ انجام شد.
يافته ها: هر دو دارو تقريبا به يک ميزان نمره کيفيت حيات وابسته به سلامت دهاني بيماران را بهبود بخشيدند و تفاوت معني داري بين ميزان اثربخشي دو دارو مشاهده نشد. از نظر بيماران هيچ کدام از داروها در برطرف کردن درد در ناحيه دهان موثر نبودند. در مورد بهبود حواس بويايي و چشايي، بيماران داروي خارجي را ترجيح دادند.
نتيجه گيري: با توجه به بهبود مشهود نمره استاندارد شده در گروه هاي مختلف پرسشنامه قبل و بعد از مصرف دارو، مصرف بزاق مصنوعي هاي فوق در کاهش علايم خشکي دهان و نزديکتر شدن بيماران به زندگي طبيعي به طور برابر موثر مي باشند.