مقاله بررسي مقايسه اي اثرات تزريق درون صفاقي اکستازي و کريستال مت بر روي شمارش سلولي و کلسترول خون در موش صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي اثرات تزريق درون صفاقي اکستازي و کريستال مت بر روي شمارش سلولي و کلسترول خون در موش صحرايي نر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکستازي
مقاله کریستال مت
مقاله پارامترهاي خوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده مقدم اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عطاران نگين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سوء استفاده از آمفتامين هاي روان گردان (کريستال مت و يا کريستال ان – متيل – ۱ – فنيل – پروپان -۲ – آمين و اکستازي) در چند سال اخير در ايران افزايش قابل توجهي را نشان مي دهد. مشخص شده اين ترکيبات داراي اثرات سمي روي سيستم قلبي عروقي و سيستم ايمني هستند. از آنجايي که تا کنون به صورت مقايسه اي اثرات اين دو ترکيب روان گردان روي شمارش سلولي و ميزان کلسترول خون بررسي نشده است لذا در مطالعه حاضر عوامل نام برده مورد بررسي قرار گرفتند.
روش کار: در اين پژوهش تجربي از ۲۱ سر رت نر در سه گروه کنترل، گروه دريافت کننده اکستازي و گروه دريافت کننده کريستال مت استفاده شد. گروههاي تجربي به مدت ۱۵ روز، اکستازي و کريستال مت را با دوز ۱۰ mg/ kg به شيوه درون صفاقي دريافت نموده و پس از ۱۵ روز، خون از دهليز چپ قلب جانوران گرفته شده و پارامترهاي مورد نظر (تعداد گلبولهاي سفيد، قرمز و پلاکتها، سطح سرمي کلسترول تام، تري گليسريد، HDL وLDL ) اندازه گيري شدند. بررسي آماري داده ها با استفاده از نرم افزار آماري اين استد صورت گرفت. مقايسه گروههاي آزمايشي مختلف با هم توسط آزمون آماري تحليل واريانس يک طرفه (ANOVA) انجام شد و P<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميزان گلبولهاي قرمز، گلبولهاي سفيد و پلاکت ها در گروه دريافت کننده اکستازي نسبت به گروه کنترل کاهش معني دار نشان داد (P<0.05) ميزان هموگلوبين و هماتوکريت در گروه دريافت کننده اکستازي نسبت به گروه کنترل کاهش معني دار نشان مي دهد (P<0.01) همچنين در گروه هاي کريستال مت و اکستازي هيچ تغيير معني داري روي سطوح کلسترول سرم خون در مقايسه با گروه کنترل مشاهده نشد. ميزان تري گليسريد در گروه کريستال مت نسبت به گروه کنترل افزايش معني دار داشت (P<0.05) ميزان HDL در هر دو گروه اکستازي و کريستال مت نسبت به گروه کنترل تغيير معني داري نشان نداد ولي ميزان LDL در گروه کريستال نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري را نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد اکستازي در مقايسه با کريستال مت، با کاهش تعداد گلبول هاي قرمز، هموگلوبين و هماتوکريت سبب القا کم خوني مي گردد. افزايش تري گليسريد خون نيز به دنبال مصرف کريستال مت، احتمال ابتلا به تصلب شرایین را بالا مي برد.