مقاله بررسي مقايسه اي اثرات ديابت نوع ۱ و نوع ۲ بر يادگيري و حافظه در رت هاي نر نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي اثرات ديابت نوع ۱ و نوع ۲ بر يادگيري و حافظه در رت هاي نر نژاد ويستار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله يادگيري و حافظه
مقاله ماز آبي موريس
مقاله شاتل باکس
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي ساره
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام رسولي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: فريدوني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مومني زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نوروپاتي مرکزي يکي از رايج ترين عوارض ديابت است که منجر به اختلال در عملکردهاي شناختي از قبيل يادگيري و حافظه مي شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسي همزمان و مقايسه اي اثرات ديابت نوع ۱ و نوع ۲ بر يادگيري، حافظه فضايي و حافظه احترازي در رت است.
روش ها: ۲۱ رت نر نژاد ويستار به سه گروه کنترل، ديابتي نوع ۱ و ديابتي نوع ۲ تقسيم شدند. القاي ديابت نوع ۱ با تزريق داخل صفاقي استرپتوزتوسين با دوز ۶۰mg/kg وزن بدن و القاي ديابت نوع ۲ با تجويز خوراکي فروکتوز ۱۰% در آب آشاميدني به مدت ۸ هفته انجام شد. ۶ هفته پس از تاييد ديابت يادگيري و حافظه فضايي رت ها به وسيله آزمون ماز آبي موريس و حافظه احترازي با آزمون شاتل باکس بررسي شد.
يافته ها: در آزمون ماز آبي در مقايسه با گروه کنترل گروه ديابتي نوع۱ افزايش معني دار (P<0.01) در مسافت طي شده و زمان رسيدن به سکو نشان داد در حالي که اين افزايش در گروه ديابتي نوع ۲ معني دار نبود. در آزمون شاتل باکس نيز در رت هاي ديابتي در مقايسه با گروه کنترل تاخير در زمان ورود به محفظه تاريک بطور معني داري (P<0.01) کاهش يافت.
نتيجه گيري: در هر دو نوع ديابت حافظه احترازي آسيب مي بيند در حالي که در رابطه با حافظه فضايي اين آسيب در ديابت نوع ۱ بارزتر است. در عين حال ممکن است آسيب حافظه فضايي در ديابت نوع ۲ وابسته به دوره ابتلاي به بيماري و سن باشد.