مقاله بررسي مقايسه اي اثر ام. تي. اي ايراني و ProRoot در ترميم انساج پريودنتال، پس از بستن پرفوراسيون فورکاي دندان هاي سگ به روش هيستولوژيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۳۱۱ تا ۳۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي اثر ام. تي. اي ايراني و ProRoot در ترميم انساج پريودنتال، پس از بستن پرفوراسيون فورکاي دندان هاي سگ به روش هيستولوژيک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ProRoot
مقاله ام.تي.اي ايراني
مقاله پرفوراسيون فوركا
مقاله پالپ چمبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع جهرمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهانيان وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمودآبادي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي شكوفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در درمان ريشه، احتمال ايجاد پرفوراسيون كف پالپ چمبر هنگام تهيه حفره دسترسي كه مي تواند بر پيش آگهي دندان تاثير گذارد وجود دارد. نوع ماده به كار رفته در ترميم انساج پريودنتال تخريب شده ناشي از پرفوراسيون داراي اهميت مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر دو ماده ProRoot و ام. تي. اي ايراني در ترميم انساج پريودنتال پس از بستن پرفوراسيون فوركاي دندان هاي سگ به روش هيستولوژيك بود.
مواد و روش ها: در اين تحقيق تجربي از ۳۶ دندان سگ استفاده شد. حفره دسترسي ايجاد و كانال هاي دندان درمان ريشه شدند. سپس كف دندان ها پرفوره و به صورت تصادفي توسط ProRoot و ام. تي. اي ايراني سيل شد. ۲ قلاده سگ پس از يك ماه و ۲ قلاده پس از دوماه به روش وايتال پرفيوژن كشته شدند. پس انجام مراحل لابراتوري، دکلسيفيکاسيون و رنگ آميزي هماتوکسيلين ائوزين، نمونه ها توسط پاتولوژيست مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج با استفاده از آزمون Mann – Whitney مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: طي مطالعه يك و دو ماهه اختلاف چشمگيري بين دو ماده مشاهده نشد ولي در شرايط يكسان ProRoot ميزان ترميم بيشتري را نشان داد.
نتيجه گيري‌: از آنجايي كه بين ProRoot و ام.تي.اي ايراني در مطالعه يك و دو ماهه اختلاف آماري معني داري وجود نداشت و با توجه به ارزان و در دسترس بودن، ام.تي.اي ايراني اين ماده مي تواند به عنوان جايگزين ProRoot جهت سيل پرفوراسيون فوركا مورد استفاده قرار بگيرد.