مقاله بررسي مقايسه اي اثر تيبولون و HRT بر دانسيته استخواني و معيارهاي بيوشيميايي بازگردش استخوان در زنان يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي اثر تيبولون و HRT بر دانسيته استخواني و معيارهاي بيوشيميايي بازگردش استخوان در زنان يائسه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيبولون
مقاله هورمون درماني
مقاله تراکم استخوان
مقاله معيارهاي بيوشيميايي بازگردش استخوان
مقاله يائسگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري زينب
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: از شايع ترين مشکلات دوران يائسگي استئوپروز است. در پژوهش حاضر برآن شديم که به بررسي مقايسه اي اثر تيبولون و هورمون درماني کلاسيک بر پيشگيري از استئوپروز در زنان يائسه سالم بپردازيم. تيبولون يک استروييد صناعي، داراي آثار استروژنيک، پروژستوژنيک و آندروژنيک است.
مواد و روش كار: در اين مطالعه ۱۰۷ نفر خانم يائسه حايز شرايط مطالعه به دو گروه تقسيم شدند: گروه اول، روزانه ۲٫۵ ميلي گرم تيبولون، همراه با کلسيم دي و گروه دوم، روزانه ۰٫۶۲۵ ميلي گرم استروژن کنژوکه و ۲٫۵ ميلي گرم مدروکسي پروژسترون استات، همراه کلسيم دي دريافت کردند. در ابتداي مطالعه و بعد از شش ماه درمان فاكتورهاي بيوشيميايي بازگردش استخوان (آلکالان فسفاتاز و Ca/Cr ادرار) اندازه گيري شد؛ سنجش تراکم استخوان مهره هاي کمري و گردن فمور نيز در ابتدا و بعد از نه ماه درمان با روش جذب سنجي با انرژي دوگانه (DEXA) اندازه گيري گرديد.
نتايج: در گروه تيبولون وHRT کاهش آلکالان فسفاتاز سرم وCa/Cr  ادرار معني دار بود. Tscore, Zscore و BMD مهره هاي کمري و گردن فمور نيز در گروه تيبولون و HRT به صورتي معنادار افزايش يافتند. در مقايسه بين گروهي، مقايسه ميانگين تغييرهاي معيارهاي سنجش تراکم استخوان مهره هاي کمري و گردن فمور و فاکتورهاي بيوشيميايي بازگردش استخوان بين دوگروه درمان شده با HRT و تيبولون در مرحله قبل و بعد از درمان از نظر آماري، معني دار نبود.
نتيجه گيري: تيبولون، آثاري مفيد بر مارکرها و دانسيته استخوان دارد و مانع ازدست دادن استخوان و استئوپروز در زنان يائسه مي شود؛ اين دارو مي تواند براي HRT در زناني که خون ريزي و لکه بيني واژينال و حساسيت سينه را تحمل نمي کنند، جايگزيني مناسب باشد.