مقاله بررسي مقايسه اي اثر ساليسيليك اسيد و ژيبرليك اسيد برسرعت جوانه زني بذر عدس (.Lens culinaris L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي اثر ساليسيليك اسيد و ژيبرليك اسيد برسرعت جوانه زني بذر عدس (.Lens culinaris L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساليسيليك اسيد
مقاله ژيبرلين
مقاله سرعت جوانه زني
مقاله رشد طولي
مقاله آنزيم هاي آنتي اكسيدان،.Lens culinaris L

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر پيش تيماري ساليسيليك اسيد (SA) و ژيبرلين  (GA)به طور جداگانه و همراه با هم بر در صد جوانه زني بذر، سرعت جوانه زني بذر، رشد طولي ريشه و اندام هوايي دانه رست هاي عدس و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش ها در قالب طرح فاكتوريل انجام شد٠بذر ها پس از هفت ساعت پيش تيماري با ساليسيليك اسيد و ژيبرلين به تنهايي و توام به پتري ديش هاي حاوي كاغذ صافي منتقل شدند. سپس گياهان پيش تيمار ۳ روزه به گلدان‌هاي حاوي پرليت انتقال يافتند. نتايج نشان داد، ساليسيليك اسيد و ژيبرلين (به تنهايي) باعث افزايش در صد جوانه زني بذر و سرعت جوانه زني بذر گرديد. در برهم كنش اين دو هورمون فقط در تيمار ١٥٠ ميكرو مولار ساليسيليك اسيد همراه با ١٠٠ ميكرو مولار ژيبرلين نسبت به شاهد افزايش معني دار درصد جوانه زني بذر مشاهده شد و در برهم كنش متقابل ١٠٠ ميكرو مولار ساليسيليك اسيد همراه با ١٠٠ ميكرو مولار ژيبرلين حد اكثر افزايش در سرعت جوانه زني بذر عدس مشاهده گرديد. فعاليت آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيدان در حضور ژيبرلين (به تنهايي) افزايش و در حضور ساليسيليک اسيد کاهش نشان داد. ژيبرلين به تنهايي، باعث افزايش رشد طولي اندام هوايي دانه رست هاي عدس نسبت به شاهد گرديد.