مقاله بررسي مقايسه اي اثر پري بيوتيک، آنتي بيوتيک محرک رشد، پروبيوتيک، ديواره سلولي مخمر و اسيد فاير بر عملکرد جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۷۲۱ تا ۷۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي اثر پري بيوتيک، آنتي بيوتيک محرک رشد، پروبيوتيک، ديواره سلولي مخمر و اسيد فاير بر عملکرد جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پري بيوتيک
مقاله آنتي بيوتيک محرک رشد
مقاله پروبيوتيک
مقاله ديواره سلولي مخمر
مقاله اسيد فاير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري افشين
جناب آقای / سرکار خانم: تقي نژادرودبنه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزپور آيدين
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي آبالو وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، ۶۰۰ عدد جوجه يک روزه سويه Cobb 500 به شش گروه A، B، C،D ، E وF  (هر گروه در قالب چهار تکرار ۲۵ قطعه اي در شش قفس جداگانه) تقسيم بندي شدند. از ابتدا تا پايان دوره پرورشي، به جيره غذايي پايه گروه B آنتي بيوتيک محرک رشد به ميزان ۱۰۰ g/ton، به گروه C پروبيوتيک با دز ميانگين ۱۰۰ g/ton، به گروه D اسيد فاير با دز۸۰۰ g/ton ، به گروه E پري بيوتيک با دز ۱ kg/ton و به گروه F ديواره سلولي مخمر با دز ۴ kg/ton افزوده شد، در حالي که جيره غذايي گروه A فاقد هرگونه ماده محرک رشد بود. جهت مطالعه پارامترهاي توليدي از جمله افزايش وزن، مرگ و مير، مقدار دان مصرفي، ضريب تبديل غذايي (FCR) و فاکتور توليدي اروپا (EEF) از هر گروه ۱۰۰ قطعه جوجه هر هفته انتخاب و فاکتورهاي توليدي مورد نظر محاسبه گرديد. در سه نوبت و در هر نوبت از هر گروه، تعداد ۲۰ قطعه جوجه به صورت تصادفي انتخاب گرديده و خون گيري (يک روز قبل، ۷ و ۱۴ روز بعد از اولين واکسن B1 نيوکاسل) جهت انجام تست  HIانجام گرفت. نتايج به دست آمده توسط آزمون هاي آماري نشان داد که استفاده از مواد محرک رشد طبيعي نه تنها باعث افزايش ميزان ايمني هومورال مي شوند، بلکه فاکتور هاي توليدي را نيز بهبود مي بخشند (P<0.05).