مقاله بررسي مقايسه اي ارزش تشخيصي سيستاتين C و کراتينين سرمي در ارزيابي عملکرد کليه پيوندي در بيماران گيرنده کليه در دوران اوليه پس از پيوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي ارزش تشخيصي سيستاتين C و کراتينين سرمي در ارزيابي عملکرد کليه پيوندي در بيماران گيرنده کليه در دوران اوليه پس از پيوند
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستاتين c
مقاله کراتينين
مقاله کليه پيوندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: زرگرشوشتري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخ حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب اخياري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كفاش نيري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرشته نژاد سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تشخيص زود هنگام کاهش ميزان فيلتراسيون گلومرولي در روزهاي نخست پس از پيوند کليه، از اهميت بالايي برخوردار است. پيش از اين از کراتينين سرم به عنوان يکي از مارکرها براي اين منظور استفاده مي شده است ولي اخيرا برخي از مطالعات، سيستاتين  C  سرمي را نيز پيشنهاد کرده اند. ازاين رو، در اين مطالعه، به طور آينده نگر ارزش تشخيصي سيستاتين C سرمي، در مقايسه با کراتينين در ارزيابي عملکرد کليه پيوندي در بيماران گيرنده کليه طي روزهاي ابتدايي پس از عمل جراحي پيوند کليه مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه آينده نگر، در فاصله زماني بين مهرماه ۱۳۸۵ تا شهريور ۱۳۸۶، در ۷۸ بيمار گيرنده کليه در روزهاي سوم، هفتم و چهاردهم پس از عمل جراحي پيوند کليه، ميزان سيستاتين C و کراتينين سرمي اندازه گيري شد. ميزان تصفيه گلومرولي (Glomerular Filtration Rate – GFR) با جمع آوري ادرار ۲۴ ساعته و محاسبه پاک شدگي خون از کراتينين (Creatinine Clearance) به عنوان استاندارد طلايي کارکرد کليوي تعيين شد (در نقطه بحراني ۸۰ سي سي بر دقيقه بر ۱٫۷۳ متر مربع). متغيرهاي جنس، سن، شاخص توده بدني، بيماري زمينه اي مستعد کننده نارسايي کليوي و مدت زمان دياليز قبل از عمل، توسط پرسشنامه ثبت شدند. نتايج با استفاده از همبستگي آماري Spearman و Reciever operating curve (ROC) تحليل شدند.
يافته ها: از مجموع ۷۸ بيمار گيرنده کليه، ۵۱ بيمار (%۶۵٫۴) مرد و ۲۷ بيمار (%۳۴٫۶) زن بودند. ميانگين سن بيماران ۳۴٫۵۶±۱۳٫۳۶ سال بود. ميانگين شاخص توده بدني ۲۲٫۳۶±۳٫۴۶ کيلوگرم بر متر مربع بود. بين سطح سرمي سيستاتين C و کراتينين در روزهاي سوم، هفتم و چهاردهم پس از عمل جراحي پيوند کليه، ارتباط معناداري وجود داشت (p<0.001). منحني هاي ROC نشان دادند که سيستاتين C سرمي نسبت به کراتينين نشانگر سرمي برتري در روز هفتم پس از عمل جراحي در تشخيص کاهش عملکرد کليوي (GFR< 80) مي باشد (AUC=0.694 و P=0.023) و در نقطه بحراني ۲۲۴۶ نانوگرم بر سي سي، حساسيت و ويژگي بترتيب %۶۷٫۷ و %۷۷٫۹ دارد. متغيرهاي جنس، سن و شاخص توده بدني بر ميزان سيستاتين C سرمي تاثيري نداشتند (p>0.05).
نتيجه گيري: سيستاتين C سرمي تست تشخيصي حساس تر و دقيق تري نسبت به کراتينين در ارزيابي کاهش عملکرد کليه پيوندي در بيماران گيرنده کليه در هفته اول پس از عمل جراحي پيوند کليه مي باشد.