مقاله بررسي مقايسه اي باورهاي خودکار آمدي شغلي دختران و پسران دبيرستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۳۳۴ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي باورهاي خودکار آمدي شغلي دختران و پسران دبيرستاني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسران
مقاله جنسيت
مقاله خودکار آمدي
مقاله دختران
مقاله شغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادچنگ محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شواهد موجود بيانگر نقش باورهاي خودکار آمدي در انتخاب مشاغل و رشد حرفه اي است. اين باورها ممکن است در دو جنس متفاوت باشند. تحقيق حاضر با هدف مقايسه باورهاي خودکار آمدي شغلي دختران و پسران دبيرستاني استان فارس انجام شده است.
روش کار: اين مطالعه مقايسه اي بر روي دانش آموزان دبيرستاني استان فارس انجام شد. شرکت کنندگان شامل ۱۸۳۳ دانش آموز دبيرستاني (۱۰۰۷ دختر و ۸۲۶ پسر) به شيوه نمونه گيري خوشه اي از بين مناطق مختلف استان فارس انتخاب شدند. تمامي شرکت کنندگان پرسش نامه خودکار آمدي شغلي را تکميل کردند. پايايي و روايي ابزار با استفاده از ضرايب آلفاي کرونباخ و روايي ملاکي بررسي شد و به منظور تحليل داده ها از تحليل واريانس يک سويه استفاده شد.
يافته ها: دختران و پسران در خودکار آمدي تحصيلي مشاغل مردانه تفاوت معني داري نداشتند (P>0.05)، در حالي که دختران نمرات پايين تري در مورد باورهاي خودکار آمدي انجام وظايف شغل هاي مردانه کسب کردند(P=0.03) . دختران نمرات بالاتري در مورد خودکار آمدي تحصيلي مشاغل زنانه (P=0.0001) و خودکار آمدي انجام وظايف شغلي زنانه (P=0.0001) کسب کردند.
نتيجه گيري: بر خلاف مشاغل زنانه، دختران در مشاغل مردانه خودباوري کمتري در کارآمدي خود دارند گرچه از خودکار آمدي تحصيلي برابر سود مي برند.