مقاله بررسي مقايسه اي تاثير به کارگيري پانسمان هيدروکلوئيدي و سيلور سولفاديازين يک درصد بر وضعيت سوختگي درجه دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي تاثير به کارگيري پانسمان هيدروکلوئيدي و سيلور سولفاديازين يک درصد بر وضعيت سوختگي درجه دو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پانسمان هيدروکلوئيدي
مقاله ژل کتيرا
مقاله سيلور سولفاديازين يك درصد
مقاله وضعيت زخم سوختگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايمني بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخان كرمانشاهي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدكمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربي است که در بخش سوختگي يکي از بيمارستان هاي همدان با هدف تعيين تاثير به کارگيري پانسمان هيدروکلوئيدي و سيلورسولفاديازين يك درصد بر وضعيت زخم سوختگي درجه دو انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش ۳۰ نفر بيمار که داراي دو زخم سوختگي بودند، يک زخم به عنوان آزمون (پانسمان با ژل کتيرا) و زخم ديگر به عنوان شاهد (پانسمان با سيلورسولفاديازين نقره ۱ درصد) شرکت داشتند. ابزار بررسي در اين مطالعه، شامل پرسشنامه مربوط به اطلاعات دموگرافيک و زخم سوخته چک ليست تعيين وسعت درصد سوختگي، چک ليست تعيين ميزان ترميم زخم سوختگي و چک ليست تعيين شدت درد بود، و در هر بار تعويض پانسمان، پر شده اند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون «تي» زوجي و کاي دو و فيشر استفاده شده است.
نتايج: نتايج نشان مي دهد، مدت زمان ترميم زمان سوختگي در بيماران در گروه آزمون ۰۶/۸ روز و در گروه نتايج شاهد ۲/۱۳ روز بوده است که با توجه به آزمون «تي» زوجي، اختلاف معناداري بين دو گروه وجود دارد (p=0.000). همچنين مطالعه انجام شده نشان مي دهد، ميانگين نمره شدت درد در بيماران گروه آزمون به صورت درد ضعيف (۹۷/۱) و در گروه شاهد به صورت درد متوسط (۶۴/۳) بوده است و با توجه به آزمون «تي» زوجي تفاوت معناداري بين دو گروه وجود دارد (p=0.000). از نتايج مهم ديگر اين است که تمام معيارهاي ترميم زخم سوختگي در دو گروه آزمون نسبت به شاهد اختلاف معنادار است (P<0.05).
نتيجه گيري: پيشنهاد مي شود پانسمان با ژل کتيرا براي سوختگي درجه دو به کار گرفته شود.