مقاله بررسي مقايسه اي تاثير تهويه غير تهاجمي با روش فشار مثبت دو سطحي راه هوايي در درمان ادم حاد ريوي – قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي تاثير تهويه غير تهاجمي با روش فشار مثبت دو سطحي راه هوايي در درمان ادم حاد ريوي – قلبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادم حاد ريوي قلبي
مقاله تهويه غيرتهاجمي
مقاله فشار مثبت دو سطحي راه هوايي
مقاله لوله گذاري تراشه
مقاله فشار مثبت مداوم راه هوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: كازراني هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در مطالعات اخير، استفاده از تهويه غيرتهاجمي در بيماران مبتلا به ادم حاد ريوي قلبي پيشنهاد شده ولي فوايد اين نوع مداخله در درمان اين بيماران نامعلوم است. مطالعه حاضر براي بررسي اثرات كوتاه مدت تهويه غيرتهاجمي بر تنفس، هموديناميك و معيارهاي اكسيژناسيون در بيماران مبتلا به نارسايي تنفس بر اثر ادم حاد ريوي قلبي و همچنين مشخص كردن نياز به لوله گذاري تراشه و زمان بهبود و بستري انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كارآزمايي باليني ۴۰ بيمار تحت اكسيژن درماني مرسوم و ۴۰ بيمار تحت تهويه غيرتهاجمي قرار گرفتند. تهويه غيرتهاجمي توسط يك دستگاه تهويه استاندارد از طريق يك ماسك كامل صورت با روش فشار مثبت دوسطحي راه هوايي انجام شد. درمان دارويي استاندارد در هر دو گروه يكسان بود. معيارهاي تنفسي و هموديناميك در دقايق صفر، ۱۵، ۳۰ و ۶۰ از زمان شروع تهويه غيرتهاجمي اندازه گيري گرديد. تعداد بيماران نيازمند به لوله گذاري داخل تراشه و مدت زمان بهبود (اشباع اكسيژن خون شرياني %۹۶ يا بيشتر و تعداد تنفس كمتر از ۳۰ بار در دقيقه) و مدت زمان بستري در بيمارستان نيز ثبت گرديد.
نتايج: لوله گذاري داخل تراشه در يك مورد از ۴۰ بيمار تحت تهويه غيرتهاجمي (%۲٫۵) و شش مورد از ۶۰ بيمار تحت اكسيژن درماني مرسوم (%۱۵) مورد نياز بود (p=0.1). زمان بهبود به طور بارزي در گروه تهويه غيرتهاجمي كمتر بود، متوسط ۴۲±۹٫۹ دقيقه در برابر (p=0.0001) 131±۲۲٫۵٫ تهويه غيرتهاجمي سبب افزايش سريع در اكسيژناسيون و اسيديته خون شرياني، كاهش تعداد تنفس و ضربان قلب در يك ساعت اول مداخله بود p=0.0001) در تمام موارد). همچنين تفاوت كاملا معني داري در تعداد روز بستري در بخش مراقبت هاي ويژه وجود داشت ۲٫۸±۱٫۲) و گروه تهويه غيرتهاجمي در برابر ۴٫۸±۱٫۵ روز در گروه كنترل، (p=0.0001. هيچ موردي از مرگ و مير بيمارستاني ثبت نگرديد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه كه در مورد بيماران مبتلا به ادم حاد ريوي قلبي انجام گرديد، تهويه غيرتهاجمي به روش فشار مثبت دوسطحي راه هوايي برتر از روش اكسيژن درماني مرسوم ارزيابي شد. مطالعات بيشتري براي مقايسه روش دو سطحي با روش فشار مثبت مداوم راه هوايي به صورت غيرتهاجمي در درمان اين بيماران پيشنهاد مي شود.