مقاله بررسي مقايسه اي تاثير دوره هاي آموزشي کوتاه مدت حضوري و غيرحضوري بر توانمندسازي روان شناختي کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۲۵۴ تا ۲۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي تاثير دوره هاي آموزشي کوتاه مدت حضوري و غيرحضوري بر توانمندسازي روان شناختي کارکنان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي روان شناختي
مقاله آموزش هاي کوتاه مدت
مقاله دوره حضوري و غير حضوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناستي زايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: هزاره مقدم مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: يکي از اقداماتي که سازمان ها براي تجديد حيات و نوآفريني در برابر تحولات محيطي و به منظور توانمندسازي کارکنان خود مي انديشند برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي کوتاه مدت حضوري و غيرحضوري مي باشد. بنابراين مطالعه حاضر با هدف مقايسه تاثير دوره هاي آموزشي کوتاه مدت حضوري و غيرحضوري بر توانمندسازي روانشناختي کارکنان انجام گرفت.
مواد و روش کار: تحقيق حاضر از نوع شبه آزمايشي بوده که تعداد ۶۰ نفر از مديران و معاونان مقاطع مختلف تحصيلي شهرستان زابل، در دوره سه روزه رهبري آموزشي که در اسفندماه ۱۳۸۸ در آن شهرستان برگزار گرديد، شرکت داشتند و به عنوان نمونه آماري در دو گروه کنترل (آموزش به شيوه غيرحضوري) و آزمون (آموزش به شيوه حضوري) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها در اين مطالعه شامل فرم اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه استاندارد توانمندسازي روان شناختي اسپريتزر (۱۹۹۶) بود که به بررسي ۵ بعد احساس معناداري، خودکار آمدي، تاثير، اعتماد و خودمختاري مي پرداخت. پرسش نامه ها در دو مرحله، قبل و دو هفته بعد از آموزش تکميل شدند. در ضمن براي تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق از آزمون تي براي گروه هاي مستقل با کمک نرم افزار کامپيوتري SPSS14  استفاده شده است.
يافته ها: دوره آموزشي کوتاه مدت حضوري نسبت به دوره آموزشي کوتاه مدت غيرحضوري در توانمندسازي روان شناختي کارکنان موثرتر مي باشد.
بحث و نتيجه گيري: با وجود برتري آموزش هاي کوتاه مدت حضوري نسبت به آموزش هاي کوتاه مدت غير حضوري بر توانمندي روان شناختي کارکنان، نمي توان از اين نکته غافل شد که شرط اصلي توانمندسازي کارکنان، آموزش مي باشد و ناکارآمدي آموزش هاي کوتاه مدت غيرحضوري نيازمند آسيب شناسي است.