مقاله بررسي مقايسه اي تاثير روش هاي آموزش درک مطلب با راهبردهاي نوين شناختي و روش سنتي، بر ميزان درک مطلب دانش آموزان پايه چهارم و پنجم دبستان با مشکلات خواندن و بدون مشکلات خواندن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز) از صفحه ۱۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي تاثير روش هاي آموزش درک مطلب با راهبردهاي نوين شناختي و روش سنتي، بر ميزان درک مطلب دانش آموزان پايه چهارم و پنجم دبستان با مشکلات خواندن و بدون مشکلات خواندن
این مقاله دارای ۳۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درک مطلب
مقاله راهبردهاي نوين شناختي
مقاله مشکلات خواندن
مقاله روش سنتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباري سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي مقايسه اي تاثير آموزش روش سنتي و راهبردهاي نوين شناختي درک مطلب بر ميزان درک مطلب دانش آموزان کلاس چهارم و پنجم دبستان با مشکلات خواندن و بدون مشکلات خواندن مي باشد. مطالعه، در چارچوب يک طرح عاملي آزمايشي با پيش آزمون – پس آزمون (۲´۲´۲)، ۱۶۰ نفر از دانش آموزان پايه چهارم و پنجم (دانش آموزان با مشکلات خواندن و بدون مشکلات خواندن) را در هشت گروه مورد بررسي قرار داد. تمامي دانش آموزان قبل از انجام طرح آزمايش به وسيله تست هوشي وکسلر آزمون و از طريق گماردن تصادفي در کلاس هاي چهارم و پنجم در کلاس هاي روش تدريس سنتي و روش نوين شناختي قرار گرفتند. براي اندازه گيري درک مطلب از پيش آزمون و پس آزمون درک مطلب، از آزمون محقق ساخته که پايايي و روايي آن محاسبه شده است، استفاده شد. کلاس هاي چهارم و پنجم با مشکلات خواندن و بدون مشکلات خواندن (۴ کلاس به مدت ۲ ماه طي ۲۴ جلسه راهبردهاي نوين شناختي آموزش داده شد و همزمان در چهار کلاس ديگر روش سنتي آموزش درک مطلب (سوال و جواب) اجرا شد. براي تحليل داده ها از روش هاي تحليل واريانس سه طرفه، تحليل کوواريانس و تحليل واريانس دوطرفه استفاده شده است. يافته ها نشان داد که اثر اصلي کلاس، معنادار نمي باشد، اما روش نوين شناختي داراي اثر اصلي معنا دار است (P<0.0001) و تعامل کلاس و نوع (دانش آموزان با مشکل خواندن) نيز معنادار نمي باشد. يافته ها هم چنين نشان داد که راهبردهاي نوين شناختي موجب بهبود ميزان درک مطلب در دانش آموزان عادي کلاس چهارم و پنجم و دانش آموزان با مشکل خواندن مي شود (P<0.000) روش نوين شناختي براي کلاس پنجم دانش آموزان عادي بدون مشکل خواندن، موثرتر از کلاس پنجم با مشکل خواندن مي باشد. تاثير تعاملي کلاس و روش براي دانش آموزان با مشکل خواندن معنادار نيست. اما، تاثير تعاملي نوع و روش معنادار است.