مقاله بررسي مقايسه اي تاثير يك دوره تمرين در آب بر كيفيت زندگي مردان سالمند سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۹۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي تاثير يك دوره تمرين در آب بر كيفيت زندگي مردان سالمند سالم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين در آب
مقاله کيفيت زندگي
مقاله مردان سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحبتيها محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رستم خاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي علي
جناب آقای / سرکار خانم: قرايي اقبال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جمعيت سالمندان در کشورهاي در حال توسعه رو به افزايش بوده و همچنين سطح کيفيت زندگي اين افراد به دلايل مختلف از جمله کمبود تحرک و فعاليت هاي جسماني در حال کاهش است. تحقيق حاضر با هدف بررسي مقايسه اي تاثير يک دوره تمرين در آب، بر کيفيت زندگي مردان سالمند انجام گرفت.
مواد و روش ها: جهت انجام پژوهش ۴۰ سالمند سالم بالاي ۶۰ سال به صورت تصادفي انتخاب و به همين روش به دو گروه تمرين (با ميانگين و انحراف استاندارد سني ۵٫۳±۶۶٫۲ سال، وزن ۷٫۱۸±۶۲٫۵ کيلوگرم، قد ۳۰۲۵±۱۶۶٫۵ سانتي متر و شاخص توده بدني۴٫۷ ±۲۴٫۴) و گروه کنترل (با ميانگين و انحراف استاندارد سني ۶٫۷±۶۷٫۸ سال، وزن ۴٫۶±۶۳٫۵ کيلوگرم، قد ۵٫۶±۱۶۴٫۳ سانتي متر و شاخص توده بدني ۴٫۳±۲۳٫۳) تقسيم شدند. ابتدا همه شرکت کنندگان به سوالات پرسشنامه سنجش کيفيت زندگي ليپاد پاسخ دادند. سپس گروه تمرين به مدت ۶ هفته، ۳ جلسه در هفته و هر جلسه يک ساعت تمرينات خود را در آب اجرا کردند و گروه کنترل فقط کارهاي معمول روزانه خود را انجام دادند. بعد از اتمام دوره تمرين مجددا هر دو گروه به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. پس از جمع آوري داده ها، نمرات پيش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون هاي t وابسته و مستقل، کاي- اسکوار و يو من ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: يافته ها حاکي از تفاوت معني دار بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون گروه تمرين بود، چنين تفاوتي در نمرات پيش آزمون و پس آزمون گروه کنترل مشاهده نشد. همچنين نتايج نشان داد که بين ميانگين نمرات پس آزمون دو گروه کنترل و تمرين، تفاوت معني داري وجود دارد.
بحث و نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش، احتمالا به کارگيري تمرينات در آب مي تواند عاملي تاثيرگذار در بهبود کيفيت زندگي سالمندان باشد.