مقاله بررسي مقايسه اي تحليل داده ها در شش سيگما، با کمک ابزارهاي آماري و فنون تصميم گيري چند شاخصه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي تحليل داده ها در شش سيگما، با کمک ابزارهاي آماري و فنون تصميم گيري چند شاخصه
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمار ناپارامتريک
مقاله آمار پارامتريک
مقاله تصميم گيري چند شاخصه
مقاله شش سيگما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: ميرفخرالديني سيدحيدر
جناب آقای / سرکار خانم: انواري رستمي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه شش سيگما به عنوان يک رويکرد کارا و اثربخش حل مساله شناخته شده است، رايجترين متدلوژي در شش سيگما، متدلوژي DMAIC است که شامل پنج مرحله تعريف مساله، اندازه گيري و سنجش، تحليل، بهبود و کنترل مي باشد. يکي از مهمترين ارکان متدلوژي شش سيگما استفاده از تکنيکها و روشهاي آماري متعدد به منظور تحليل داده ها و شناسايي علل ريشه اي معايب مي باشد. به عبارت ديگر يکي از نقاط قوت اين روش در مقابل ساير رويکردهاي بهبود، استفاده از روشهاي آماري مي باشد. به گونه اي که در فاز تحليل با استفاده از ابزارهاي آماري مي توان ميزان تاثير علل بالقوه را بر عوامل بحراني کيفيت سنجش کرد. بر اساس بررسي پژوهشهاي انجام شده تاکنون دسته بنديهاي متعددي از فنون آماري و جايگاه کاربردي آزمونهاي آماري در فاز تحليل شش سيگما ارايه شده است، که به طور عمده به دو دسته پارامتريک و ناپارامتريک تقسيم مي شوند.
هدف اين پژوهش در مرحله اول شناسايي دقيق نارساييها و کمبودهاي ناشي از به کارگيري آزمونهاي آماري در فاز تحليل شش سيگما و در مرحله دوم ارايه راهکار براي برطرف کردن موانع با استفاده از فنون تصميم گيري چند شاخصه (MADM) در فضاي تحقيق عمليات مي باشد.
با توجه به نتايج اين پژوهش سه دسته از موانع و مشکلات اصلي حاصل از به کارگيري آزمونهاي آماري عبارتند از: شرايط استفاده از فنون آمار پارامتريک مهيا نباشد، حجم داده ها بسيار کم باشد و يا هيچ آزمون فرض مناسبي براي تصديق علل ريشه اي وجود نداشته باشد.
در اين پژوهش با هدف برطرف کردن نقايص موجود، به مطالعه منابع علمي معتبر در زمينه فنون تصميم گيري چند شاخصه و بررسي انواع دسته بندي آن فنون پرداخته شد. در نهايت مدل و الگوريتم جديدي براي به کارگيري فنون MADM در فاز تحليل شش سيگما ارايه شد:
در الگوريتم ارايه شده به ويژگيهاي تصميم گيرنده، مشخصات تکنيکهايMADM ، ويژگيهاي مساله و معيارهاي مربوط به جواب به دست آمده نيز توجه کافي شده است. در ادامه مقاله نتايج حاصل از به کارگيري بخشي از الگوريتم و مدل پيشنهادي در يک شرکت صنعتي ارايه گرديده است که تاييدي است بر پوشش خلاهاي موجود و راهکارهاي جديد ارايه شده (در اين مقاله در فاز تحليل متدلوژي شش سيگما). در نهايت و در بخش مطالعه موردي از دو تکنيک رايج آنتروپي شانون و TOPSIS براي سنجش ميزان تاثير علل بالقوه بر عوامل بحراني کيفيت استفاده شد که نتايج آن با روشهاي آماري مقايسه شده است، نتايج نشان مي دهد که استفاده از روش MADM علاوه بر تعيين وزن هر علل بالقوه، رتبه بندي کاملي نيز از علل بالقوه به نسبت ميزان تاثير آنها بر  CTQها ارايه مي کند.