مقاله بررسي مقايسه اي توليد تروپان آلکالوئيدها در ريشه هاي مويين تراريخت و گياهچه هاي شابيزک (.Atropa belladonna L) تحت تاثير تيمار ساليسيليک اسيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۶۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي توليد تروپان آلکالوئيدها در ريشه هاي مويين تراريخت و گياهچه هاي شابيزک (.Atropa belladonna L) تحت تاثير تيمار ساليسيليک اسيد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تروپان آلکالوئيد
مقاله ريشه مويين
مقاله ساليسيليک اسيد
مقاله شابيزک (Atropa belladonna)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان چاشمي نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فرح
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اغلب گياهان خانواده سيب زميني داراي آلکالوئيدهاي مهم زيستي، از جمله نيکوتين و تروپان آلکالوئيدهايي، مانند هيوسيامين (آتروپين) و اسکوپولامين هستند. اين آلکالوئيدها کاربردهاي وسيعي در تهيه داروهاي مهم و مصرف جهاني گسترده اي دارند. شابيزک (Atropa belladonna) گياهي دارويي، علفي از اين خانواده است که مقدار زيادي از تروپان آلکالوئيدها را در ريشه خود توليد مي کند. در اين پژوهش، با استفاده از قطعات جداکشت حاصل از دانه رست هاي شابيزک مربوط به دو جمعيت واز و گرمستان استان مازندران، در محيط کشت MS تغييريافته، تعداد زيادي گياهچه نوپديد يکسان تکثير شدند. اين گياهچه ها در محيط MS جامد تحت تاثير غلظت هاي مختلف ساليسيليک اسيد شامل ۰، ۰٫۰۱، ۰٫۱ و ۱ ميلي مولار، به مدت چهار هفته، کشت داده شدند. از طرفي ديگر نيز ريشه هاي مويين تراريخت توليد شده توسط آگروباکتريوم ريزوژنز | (Agrobacterium rhizogenes) نيز تکثير و تحت تاثير غلظت هاي ذکر شده از ساليسيليک اسيد قرار داده شدند. سپس آتروپين و اسکوپولامين توليد شده در ريشه و اندام هوايي گياهان نوپديد و ريشه هاي مويين تراريخت، به وسيله HPLC سنجش و مقايسه شد. به طور کلي، مقدار آلکالوئيدهاي حاصل از ريشه هاي مويين بيشتر از اندام هاي گياهچه هاي مورد مطالعه بود. از طرفي، مقدار آلكالوئيدها در ريشه گياهچه ها از بخش هوايي بالاتر بود. همچنين، در ريشه هاي مويينه نسبت آتروپين به اسكوپولامين بيشتر بود، در حالي كه در گياهچه ها نسبت اسكوپولامين به آتروپين بيشتر بود. در مجموع؛ استفاده از ريشه هاي مويين و کشت آنها به جاي گياهان، به منظور مطالعات بيشتر و توليد اين ترکيبات مهم در مقياس وسيع قابل توجه است.