مقاله بررسي مقايسه اي جهت مندي ترسيم اشکال در کودکان پيش دبستاني و دبستاني شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي جهت مندي ترسيم اشکال در کودکان پيش دبستاني و دبستاني شهر تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهت مندي
مقاله ترسيم اشکال ثابت
مقاله دست برتري
مقاله پيش دبستاني
مقاله دبستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نسيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش به منظور مقايسه جهت مندي ترسيم اشکال ثابت در کودکان پيش دبستاني و دبستاني با توجه به نقش دست برتري در آنان انجام پذيرفته است.
مواد و روش ها: در پژوهش مقطعي حاضر، ۱۶۰ کودک (۸۰ دختر و ۸۰ پسر) با ميانگين سني ۷٫۹۶ در مقاطع پيش دبستاني و دبستاني به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده آزمون دست برتري چاپمن (۱۹۸۷) و مقياس جهت ترسيم اشکال ثابت بود. براي تجزيه و تحليل داده هاي آماري پژوهش از آزمون مجذور کا استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين جهت مندي ترسيم اشکال ثابت با دست برتري رابطه وجود دارد (p=0.001) و نيز جهت مندي ترسيم اشکال ثابت در کودکان پيش دبستاني و دبستاني متفاوت است (۰٫۰۰۹، (p=0.007 همچنين نتايج نشان داد که جهت مندي ترسيم اشکال ثابت در کودکان پيش دبستاني و دبستاني تحت تاثير دست برتري است (۰٫۰۰۹، (p=0.010.
بحث: راست دستي يا چپ دستي از عوامل تاثيرگذار بر روي عملكردها و عادات و حركات افراد بوده و از آنجاييکه راست دست ها و چپ دست ها بازنمايي متفاوتي از دست خود دارند، بنابراين با دو ساختار و راهبرد متفاوت شناختي در چپ دست ها و راست دست ها مواجه هستيم. اين تحقيق كاربردهاي مهمي در تشخيص مشكلات رسم اشكال و همينطور نگارش حروف الفباي فارسي دارد، پيشنهاد مي شود با تداوم چنين تحقيقاتي در گروههاي خاص از جمله نابينايان، افراد كم توان ذهني و افراد با ناتواني هاي يادگيري بتوان به الگوهاي بهنجار و نابهنجار ترسيم اشكال در كودكان ايراني دست يافت.