مقاله بررسي مقايسه اي خشک سالي در مناطق پرباران و کم باران (مطالعه موردي – استان گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۷۷ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي خشک سالي در مناطق پرباران و کم باران (مطالعه موردي – استان گلستان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشک سالي
مقاله شاخص خشک سالي
مقاله SPI؛ فراواني خشک سالي
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مساعدي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشي مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: كواكبي غزاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پديده خشک سالي يکي از بلاياي غيرقابل پيشگيري مي باشد. اين مساله اهميت انجام ديده باني به طور گسترده و ايجاد سيستم هشداردهنده خشك سالي را نشان مي دهد. در اين تحقيق، به منظور بررسي فراواني وقوع خشک سالي از شاخص خشك سالي  SPI ماهانه و سالانه استفاده شده است. به اين منظور پس از اخذ آمار و اطلاعات بارندگي ايستگاه هاي باران سنجي مستقر در سطح استان گلستان و انجام آزمون هاي آماري لازم، از قبيل آزمون ايستايي داده ها، آزمون همگني و آزمون داده پرت، آمار بارندگي ماهانه ۲۶ ايستگاه در طول دوره آماري ۳۰ ساله (از سال آبي ۱۳۵۶-۱۳۵۵ الي ۱۳۸۵-۱۳۸۴) مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن با توجه به مقادير SPI ماهانه و سالانه هر ايستگاه و در طول دوره آماري، وضعيت خشک سالي در هر ماه و هر سال مشخص گرديد. آنگاه جدول هاي فراواني وقوع خشك سالي در ايستگاه هاي منتخب تهيه شد. نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه به طورکلي بيشترين فراواني وضعيت رطوبتي (چه در دوره ماهانه و چه در دوره سالانه) در تمامي ايستگاه هاي مورد نظر در محدوده نرمال مي باشد. ضمن آن كه در همه سال ها و در تمامي ۲۶ ايستگاه مورد بررسي، بيش از يك وضعيت رطوبتي حاكم بوده است. به عبارت ديگر هر ساله مي بايست وضعيت هاي متفاوت رطوبتي در مناطق مختلف استان را انتظار داشت. بررسي نتايج فراواني سالانه شرايط رطوبتي مختلف در ايستگاه هاي مورد مطالعه نشان مي دهد كه فراواني سالانه وضعيت بسيار مرطوب و بسيار خشک در ايستگاه هاي كم باران بيشتر از ايستگاه هاي پرباران مي باشد. در حالي که بر اساس شاخص  SPI انتظار مي رود که در همه مناطق اين دو وضعيت با هم برابر باشند. از طرف ديگر فراواني وضعيت مرطوب و خشک در ايستگاه هاي كم باران کمتر از ايستگاه هاي پرباران مي باشد، در حالي که انتظار مي رود بر اساس شاخص  SPI اين دو وضعيت در همه مناطق با هم برابر باشند.