مقاله بررسي مقايسه اي درصد لنفوسيت هاي +T CD4+CD25 خون محيطي در زنان با سقط جنين مکرر و حاملگي طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱۶ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي درصد لنفوسيت هاي +T CD4+CD25 خون محيطي در زنان با سقط جنين مکرر و حاملگي طبيعي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CD4+CD25+T cells
مقاله سقط مکرر
مقاله فلوسيتومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارآرا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مزيني رويا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي فر نزهت
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: راستين مريم
جناب آقای / سرکار خانم: طبسي نفيسه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در حاملگي طبيعي انسان سلول هاي  Treg, Th2, Th1در ايجاد تعادل بين تحريک و تنظيم پاسخ هاي ايمني و ايجاد هوموستاز نقش موثري دارند. سقط مکرر عمدتا در زمينه نقص تحمل ايمونولوژيک بين مادر و جنين ايجاد مي شود و معمولا در سه ماهه اول بارداري اتفاق مي افتد. هدف از اين مطالعه بررسي تغييرات درصد لنفوسيت هاي CD4+CD25+T خون محيطي در زنان با سقط جنين مکرر در مقايسه با زنان با حاملگي طبيعي به وسيله روش فلوسايتومتري مي باشد.
روش: گروه مورد از ميان زنان دچار سقط مکرر با علت نامشخص انتخاب شدند و گروه شاهد را زنان با حاملگي طبيعي تشکيل مي دادند. اين افراد از نظر آزمايشات کاريوتايپ، آنتي کارديوليپين، پرولاکتين و نيز اسپرموگرام همسرشان طبيعي بودند. لنفوسيت هاي جداسازي شده از خون محيطي باآنتي بادي عليه مارکرهاي CD3/CD4/CD25 نشان دار شده بارنگ هاي فلورسنت مجاور شده و پس از انکوباسيون و شستشو جهت خواندن توسط دستگاه فلوسايتومتري آماده گرديدند. سپس داده هاي گروه مورد و شاهد مورد مقايسه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين درصد سلول هاي TCD4+CD25bright در گروه مورد نسبت به شاهدکاهش معني داري داشت (P=0.000). ميانگين درصد سلول هاي CD4+CD25bright/CD4+ نيز در گروه مورد کاهش معني داري نسبت به شاهد نشان داد (P=0.000). در حالي که درصد سلول هاي TCD4-CD25bright در گروه مورد افزايش معني داري نسبت به گروه شاهد داشت (P=0.021).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به نظر مي رسد کاهش درصد سلول هاي TCD4+CD25 bright در زنان دچار سقط مکرر احتمالا با اثرسايتوکين هاي حاصل از سلول هاي TCD4+ بر روي دسيدوا ارتباط داشته و سبب القاي سقط جنين مي شود. شايد کاهش اين سلول ها درخون محيطي منعکس کننده کاهش آنها در جفت باشد. بررسي تغييرات سلول هاي  TCD4+CD25+مي تواند به عنوان يک معيار ايمونولوژيک در بررسي وضعيت افراد با سقط مکرر عمل کند.