مقاله بررسي مقايسه اي دو روش استفاده از يخ و کرم EMLA در کاهش درد ناشي از رگ گيري در کودکان بستري در بخش اورولوژي بيمارستان مرکز طبي کودکان ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۳۲ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي دو روش استفاده از يخ و کرم EMLA در کاهش درد ناشي از رگ گيري در کودکان بستري در بخش اورولوژي بيمارستان مرکز طبي کودکان ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله رگ گيري
مقاله کودکان
مقاله کرم املا
مقاله يخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك فريد ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: قمريوسفي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: نمازيان مطهره
جناب آقای / سرکار خانم: نامدار فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: اعظم نظامي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درد رگ گيري يکي از عوامل عمده استرس در کودکان بستري در بيمارستان بوده و وظيفه پرستار انجام اين رويه به شيوه اي است که حداقل ناراحتي را براي کودک به دنبال داشته باشد. اين پژوهش با هدف مقايسه دو روش استفاده از کرم املا و يخ پيش از رگ گيري بر کاهش درد ناشي از آن و نيز مقايسه اين دو روش با عدم مداخله صورت گرفته است. روش: اين بررسي مداخله اي روي ۹۰ کودک ۱۲-۳ ساله بستري در بخش اورولوژي بيمارستان مرکز طبي کودکان که تحت رويه رگ گيري قرار گرفته اند، انجام شده است. آن ها به سه گروه مداخله با کرم EMLA، مداخله با يخ و بدون مداخله تقسيم شدند. براي دو گروه مداخله قبل از رگ گيري کرم EMLA و يا يخ استفاده گرديد. شدت درد هر سه گروه بعد از رگ گيري با دو مقياس خودگزارش دهي FACES و مشاهدات پرستارCHEOPS  سنجيده شد. تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي مثل آزمون کروسکال واليس و من ويتني با استفاده از نرم افزار SPSS v.15 انجام گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد ميانگين (انحراف معيار) شدت درد بر اساس مقياس FACES در سه گروه استفاده از کرم EMLA، استفاده از يخ و بدون مداخله به ترتيب ۲٫۷۹(۳)، ۲٫۸۱(۴) و ۲٫۲۷(۷) و ميانگين و انحراف معيار شدت درد بر اساس مقياس CHEOPS در سه گروه استفاده از کرمEMLA ، استفاده از يخ و بدون مداخله به ترتيب ۲٫۱۵(۴)، ۲٫۳۹(۸) و ۲٫۱۷(۹) بود. آزمون کروسکال واليس نشان داد که بين اين سه گروه از لحاظ آماري در شدت درد حين رگ گيري با هر دو مقياس با p<0.001 اختلاف معنادار وجود دارد. همچنين آماره من ويتني نشان داد شدت درد بر اساس هر دو مقياس در دو گروه EMLA و بدون مداخله و نيز دو گروه يخ و بدون مداخله با p<0.001 اختلاف معنادار وجود دارد ولي بين دو گروه EMLA و يخ ارتباط معناداري يافت نشد.
نتيجه گيري: از آنجايي که استفاده از روش هاي غيردارويي در تسکين درد از نظر هزينه و در دسترس بودن بر روش هاي دارويي ارجح مي باشند با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت در مواقع عدم دسترسي به روش هاي دارويي تسکين درد ناشي از رويه رگ گيري مي توان روش غير دارويي استفاده از يخ را به کار برد.