مقاله بررسي مقايسه اي دو روش PCR-RFLP و لام ميكروسكپي در تشخيص انگل هاي پلاسموديوم در بيماران مشكوك به مالاريا در منطقه اندميك بيماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي دو روش PCR-RFLP و لام ميكروسكپي در تشخيص انگل هاي پلاسموديوم در بيماران مشكوك به مالاريا در منطقه اندميك بيماري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالاريا
مقاله روش ميكروسكپي
مقاله PCR–RFLP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي سرآسيابي خجسته
جناب آقای / سرکار خانم: بنده پور مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي مهين
جناب آقای / سرکار خانم: سيد نگار
جناب آقای / سرکار خانم: نجاري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مالاريا از مشکلات مهم بهداشتي كشورهاي گرمسيري است. هدف اين بررسي مقايسه دو روش PCR-RFLP و لام ميكروسكپي در تشخيص انگل هاي پلاسموديوم در بيماران مشكوك به مالاريا بوده است.
روش بررسي: در اين تحقيق تعداد ۱۰۲ نمونه خون مورد بررسي قرار گرفتند كه ۷۷ مورد آنها مربوط به افراد بيمار مراجعه كننده به بيمارستان (سياهو بندرعباس) و ۲۵ فرد سالم (منطقه سيرجان) به عنوان گروه كنترل بودند. از نوك انگشت هر فرد خون گيري شد و روي لام ميكروسكپ اسمير تهيه شد. همچنين از خون هر فرد DNA استخراج شد و با پرايمرهاي پلاسموديوم واکنش PCR انجام گرفت.
يافته ها: در بررسي ميکروسکپي %۳۵ نمونه ها از نظر پلاسموديوم مثبت بودند. در صورتي كه با انجام PCR-RFLP از خون محيطي، %۷۵٫۲ نمونه ها از نظر پلاسموديوم مثبت بودند. در اين بررسي هيچ يك از نمونه هايي كه با ميكروسكپ مثبت گزارش شدند با روش  PCRمنفي نبودند. براي تفكيك گونه هاي انگل از روش RFLP استفاده شد كه به ترتيب %۱۲٫۹۶ پلاسموديدم مالاريه، %۱۴٫۸ پلاسموديوم فالسيپارم، %۲۰٫۷۶ پلاسموديوم ويواكس و  %42.69 مخلوط پلاسموديوم هاي ويواكس، مالاريه و فالسيپاروم مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: روش PCR براي تشخيص انگل پلاسموديوم در خون حساس تر از روش ميكروسكپي مي باشد و در تشخيص بيماري به مسوولين امر كمك شاياني خواهد نمود.