مقاله بررسي مقايسه اي ديدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوين به لحاظ نارسايي هاي آموزش و تربيت شهروندي در برنامه درسي دوره راهنمايي تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۲۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي ديدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوين به لحاظ نارسايي هاي آموزش و تربيت شهروندي در برنامه درسي دوره راهنمايي تحصيلي
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش شهروندي
مقاله برنامه درسي
مقاله نارسايي تربيت شهروندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف نراقي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نادري عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مهر علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي مقايسه اي نارسايي هاي آموزش و تربيت شهروندي در برنامه درسي دوره راهنمايي تحصيلي از ديدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوين است. اين پژوهش از نظر مقصد و هدف، از نوع پژوهش هاي کاربردي و از نظر شيوه اجرا، روش پژوهش زمينه اي را بكار برده است. جامعه و نمونه آماري پژوهش شامل دو گروه آزمودني با جزييات زير مي باشد: كارشناسان برنامه ريزي و آموزش مقطع راهنمايي آموزش و پرورش شهر قزوين و اساتيدي كه در سطح دانشگاههاي قزوين دروس تحليل محتوا، ارزيابي كتاب ها و برنامه ريزي درسي را تدريس مي كنند كه مجموع اين دو گروه با عنوان كارشناس ۳۰ نفر بوده است.
معلمان مقطع راهنمايي تحصيلي شهرستان قزوين (اعم از زن يا مرد) كه تعداد آن ها در مدارس مقطع راهنمايي بر اساس آمار ارايه شده، ۲۷۲۷ نفر بوده و با بهره گيري از فرمول نمونه گيري تعداد ۲۴۱ نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس از معلمان دوره راهنمايي تحصيلي به روش تصادفي طبقه اي، حجم نمونه مورد نظر انتخاب شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته اي حاوي ۸۰ سوال بود كه پس از احراز روايي و پايايي مورد قبول، به وسيله پژوهشگر تهيه و بين اعضاي گروه نمونه توزيع گرديد، داده هاي گردآوري شده با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (خي دو) و به كمك نرم افزار  SPSS(ويرايش ۱۷) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتيجه كلي پژوهش نشان داد که: بين ديدگاه معلمان و كارشناسان، به لحاظ نارسايي ابعاد تربيت شهروندي (اجتماعي، فردي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي) در برنامه درسي دوره راهنمايي تحصيلي، تفاوت معنادار آماري وجود دارد. اگر چه بر اساس نتايج بدست آمده، هر دو گروه آزمودني بر اين باور بودند كه برنامه درسي فعلي دوره راهنمايي تحصيلي پيرامون آموزش ابعاد تربيت شهروندي داراي كمبودها و نارسايي هايي است و از اين رو آسيب پذير است، اما از ديدگاه كارشناسان، اين نارسايي بسيار بيش تر بوده است.