مقاله بررسي مقايسه اي رفتار چت کردن و رابطه آن با خود پنداره دانشجويان دختر دانشگاه الزهرا (س) سال تحصيلي ۸۶-۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي رفتار چت کردن و رابطه آن با خود پنداره دانشجويان دختر دانشگاه الزهرا (س) سال تحصيلي ۸۶-۸۵
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودپنداره
مقاله چت
مقاله دانشجويان دختر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعاع كاظمي مهرانگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيقات نشان مي دهد که جنسيت بر نوع تقاضا و دليل وابستگي به اينترنت موثر مي باشد. به گونه اي كه روانشناسان معتقدند مردها گرايش دارند براي کسب قدرت، پايگاه اجتماعي، سلطه گري برخط (آنلاين) باشند در حاليکه زنان بدنبال دوستي هاي حمايت کننده، شريک و همسر رمانتيک آنلاين هستند و  از طريق اينترنت ترجيح مي دهند هويت واقعي خود را پنهان كنند و به هويت دلخواه خود دست يابند. هدف از مطالعه حاضر بررسي علل احتمالي موجود در وابستگي به اينترنت (چت) و رابطه آن باخود پنداره دانشجويان رشته علوم انساني دانشگاه الزهرا بود. ازآنجا که وابستگي به اينترنت (چت) يک بيماري سايکوفيزيولوژيک است لذا با نشانه هايي، مانند تحمل و اختلالات تاثيرگذار در رفتار و قطع روابط اجتماعي و افزايش استفاده روزانه از اينترنت همراه است. سوال اصلي پژوهش اين است که: آيا بين چت کردن و خودپنداره دانشجويان وابسته و غير وابسته به اينترنت رابطه وجود دارد؟
روش پژوهش از نوع علي ـ مقايسه اي بود و آزمودنيها به صورت داوطلبانه تمايل به همکاري و شرکت در تحقيق داشتند. نمونه پژوهش از جامعه دانشجويان دختر علوم انساني به تعداد ۱۰۰ نفر به شيوه داوطلبانه انتخاب و با استفاده از ابزار «خودپنداره راجرز و مقياس سنجش وابستگي به اينترنت (اعتياد)» سنجش شدند.
 نتايج تحقيق با استفاده از آزمون آماري t, نشان داد، که بين خودپنداره و وابستگي به اينترنت، خصوصا چت کردن دانشجويان وابسته و غيروابسته، تفاوت معناداري وجود دارد و هدف عمده آنها از چت کردن نداشتن سرگرمي هاي مورد دلخواه و متنوع، دسترسي نداشتن به دوست صميمي، نداشتن شغل و برنامه اي منسجم براي زندگي، قبولي در رشته اي که مورد علاقه آنها نيست و بطور غيرمستقيم آشنا شدن از ويژگي هاي جنس مخالف بود.