مقاله بررسي مقايسه اي ريزنشت انواع کامپوزيت، گلاس اينومر تغيير يافته با رزين در ترميم هاي کلاس V که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۸ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي ريزنشت انواع کامپوزيت، گلاس اينومر تغيير يافته با رزين در ترميم هاي کلاس V
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميکروليکيج
مقاله کلاس V
مقاله کامپوزيت
مقاله گلاس آينومر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: پارسافر آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ايجاد تطابق و به هم رساندن لبه اي در حفره هاي کلاس (CLV) V و شناخت بهترين ماده ترميمي براي کاهش ميزان ريزنشت در آنها يکي از چالش هاي مهم در دندانپزشکي ترميمي است.
هدف: بررسي ريزنشت سه نوع کامپوزيت و يک گلاس اينومر تغيير يافته با رزين در حفراتCLV .
مواد و روشها: در سطح باکال ۳۲ دندان پرمولر حفرات CLV، به صورتي تراشيده شد که لبه الکوزالي حفره در مينا و لبه جينجيوالي آن در عاج قرار داشته باشد. دندان ها به چهار گروه ۸ تايي تقسيم و با مواد زير طبق توصيه کارخانه سازنده (۳M) ترميم شدند:
گروه اول: کامپوزيت ميکروهيبريد (Z250)، گروه دوم: کامپوزيت نانوفيل (Supreme)، گروه سوم: کامپوزيت Flowable و گروه چهارم: گلاس اينومر تغيير يافته با رزين (Vitremer). نمونه ها پس از ترموسيکل، در محلول ۵۰ درصد وزني نيترات نقره به مدت ۴ ساعت و سپس در محلول ظهور به مدت ۸ ساعت قرار داده شدند و پس از برش باکولينگوالي با استريوميکروسکوپ بررسي شدند.
درجه ريزنشت ثبت و يافته ها با دو آزمون آماري Kruskal-wallis و mann-whitney ارزيابي شد.
نتايج: در هيچ کدام از نمونه ها ريزنشت در لبه مينايي وجود نداشت. در لبه عاجي،Vitremer  و کامپوزيت Flowable به ترتيب کمترين و بيشترين ميزان ريزنشت را داشتند(P<0.05) . بين گروه هاي ديگر در لبه عاجي تفاوت معني دار وجود نداشت.
نتيجه گيري: بهترين نتايج از لحاظ کاهش ريزنشت در لبه عاجي، مربوط به vitremer و ضعيف ترين آنها مربوط به کامپوزيت flowable بود.