مقاله بررسي مقايسه اي ريزنشت کرونالي پلاگ MTA و گوتا پرکا در ريشه هاي کوتاه آماده شده براي پست به روش نفوذ باکتريايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي ريزنشت کرونالي پلاگ MTA و گوتا پرکا در ريشه هاي کوتاه آماده شده براي پست به روش نفوذ باکتريايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزنشت کرونالي
مقاله پست
مقاله گوتاپرکا
مقاله MTA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شكرچي زاده اصفهاني ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: حداقل طول ماده پرکننده انتهاي ريشه و بيرون آوردن گوتا پرکا در هنگام تهيه فضاي پست يکي از دشواري هاي قرار دادن پست در دندان هاي با ريشه کوتاه است.
هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي مقايسه اي ريزنشت کرونالي پلاگMTA  و گوتا پرکا در ريشه هاي کوتاه آماده شده براي پست به روش نفوذ باکتريايي بود.
مواد و روش: براي اين پژوهش آزمايشگاهي، ۴۰ دندان تک ريشه کشيده شده کوتاه با طول ريشه ۱۳ ميلي متر انتخاب گرديد. پس از آماده سازي کانال ها، فضاي پست در دندان هاي مورد بررسي تهيه و سپس دندان ها به گونه تصادفي به دو گروه آزمايشي (گوتاپرکا و MTA) بخش گرديدند. ۱۵ دندان با گوتا پرکا و سيلر AH26 با تکنيک تراکم جانبي پر شدند و بي درنگ فضاي کافي براي پست آماده گرديد، به گونه اي که تنها ۳ ميلي متر گوتاپرکاي انتهاي کانال باقي ماند. ۱۵ دندان با پلاگ MTA به طول ۳ ميلي متر پر شدند. ۵ دندان در گروه شاهد مثبت و ۵ دندان در گروه شاهد منفي قرار گرفتند. در گروه شاهد مثبت يک کن اصلي بي سيلر در کانال دندان ها قرار گرفت و گروه شاهد منفي با گوتا پرکا و سيلر AH26 با روش تراکم جانبي به طول ۱۳ ميلي متر پر گرديدند و بخش تاجي آن به وسيله موم چسب کاملا مهر و موم شد. پس از کامل شدن زمان سفت شدن مواد پر کننده کانال، دندان ها وارد سيستم ريزنشت باکتري انتروکوک فيکاليس گرديد و به مدت ۱۲۰ روز در اين سيستم قرار گرفتند. زمان کدورت محيط کشت هر نمونه در اين مدت ثبت شد. سرانجام داده ها با آزمون فيشر (Fisher exact) واکاوي گرديدند.
يافته ها: در همه نمونه ها در گروه گوتاپرکا، ميان روز ۱۲ تا ۳۵ و در گروه MTA، تنها در ۴ نمونه ميان روز ۷۴ تا ۱۱۳ کدورت ديده شد. در همه نمونه ها در گروه شاهد مثبت در طي دو روز ريزنشت گزارش گرديد، در حالي که در گروه شاهد منفي هيچ نشانه اي از ريزنشت باکتري در طول زمان بررسي ديده نشد. از نظر آماري تفاوت معنادار (p<0.001) ميان ريزنشت گروه اول و دوم گزارش گرديد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين بررسي، توان مهر و موم کنندگي MTA بسيار بهتر از توان مهر و موم کنندگي گوتاپرکا به عنوان ماده پر کننده کانال ريشه در دندان هاي با ريشه کوتاه است.