مقاله بررسي مقايسه اي ساختار تشريحي ساقه و آناليز چوب در گونه هاي مختلف جنس .Silene L در مشهد و حومه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۲۸ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي ساختار تشريحي ساقه و آناليز چوب در گونه هاي مختلف جنس .Silene L در مشهد و حومه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناتومي ساقه
مقاله آناليز چوب
مقاله تيره ميخک
مقاله Silene
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري آذرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: ذكايي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Silene L. متعلق به تيره ميخک (Caryophyllaceae) با بيش از ۷۰۰ گونه در جهان که از اين تعداد، ۹۸ گونه و ۱۴ زير گونه از آن در ايران مي رويند. با توجه به شناسايي دشوار گونه هاي جنس Silene بر اساس صفات مورفولوژي، از اين رو در تحقيق، به مطالعه مقايسه اي ساختار تشريحي ساقه و چوب گونه هاي آن براي اولين بار در مشهد و حومه براي اولين بار پرداخته شده است. بدين منظور برش هاي طولي و عرضي، ساقه از ۱۰ گونه و زير گونه متعلق به ۴ بخش (Sclerocalycinae, Auriculatae, Melandriformes, Conoimorpha) به ضخامت ۱۲ ميکرون توسط ميكروتوم تهيه گرديد و سپس با سافرانين- فست گرين رنگ آميزي شدند. براي آناليز چوب و مطالعه آوند، فيبر و اسکلريد، نيز ساقه توسط محلول جفري رشته رشته شد. مسريشن ساقه نيز وجود اسکلريد از نوع اسكريد طويل ساده (بدون انشعاب) و فيبر ليبري فرم و وسل با صفحه منفذدار ساده بدون دم را نشان داد كه استثنا در گونه S. gertraudiae  آوندها داراي زايده و دم بودند. آرايش آوند از نوع منفرد، زنجيره اي شعاعي و خوشه اي را نشان داد. همچنين نمونه ها از نظر تزيينات ديواره، طول و قطر آوند، فيبر و اسكلريد بررسي گرديدند. ويژگي هاي آناتومي متنوعي مانند: نوع بافت مقاوم زيرپارانشيم، تعداد لايه ها و قطر پارانشيم زير اپيدرم، تعداد لايه هاي چوب و آبکش و قطر آنها، وجود بافت مقاوم همراه آوند، قطر کوچکترين و بزرگترين آوند و همچنين طول آن، وجود و عدم وجود فيبر و اسکلريد، قطر و طول آنها و تعداد دستجات آوندي نيز جهت تفکيک گونه ها مورد استفاده قرار گرفتند.