مقاله بررسي مقايسه اي سلامت روان و اميد به زندگي زنان شاغل و غير شاغل استان آذربايجان غربي (۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۳۹ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي سلامت روان و اميد به زندگي زنان شاغل و غير شاغل استان آذربايجان غربي (۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اميد به زندگي
مقاله سلامت رواني
مقاله زنان شاغل و غير شاغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مهري
جناب آقای / سرکار خانم: ياوريان رويا
جناب آقای / سرکار خانم: عارفي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: در دنياي امروز مشارکت زنان در جامعه افزايش يافته است. زنان علي رغم داشتن مسووليت هايي مثل تربيت فرزند و انجام امور منزل، همانند مردان در بيرون از خانه نيز کار مي کنند. سلامت رواني زنان مي تواند نقش مهمي درانجام اين مسووليت ها داشته باشد، در اين مطالعه ما به بررسي سلامت رواني و اميد به زندگي زنان شاغل و غير شاغل استان آذربايجان غربي پرداخته ايم.
مواد و روش کار: براي انجام اين مطالعه در ابتدا ۳۹۷ زن شاغل و ۳۹۱ زن غير شاغل به طور تصادفي از استان آذربايجان غربي انتخاب شد. سپس زنان انتخاب شده، پرسش نامه هاي سلامت عمومي و اميد به زندگي را تکميل نمودند.
يافته ها: نتايج آزمون t نشان داد که بين اميد به زندگي، اضطراب و نشانه هاي بدني زنان شاغل و غير شاغل تفاوت معني داري وجود ندارد. ولي اين تفاوت در مورد عملکرد اجتماعي معني دار است.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين پژوهش به نظر مي رسد که بايد توجهات ويژه اي به مشکلات زنان مبذول شود.