مقاله بررسي مقايسه اي عملکرد واحد آمار بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي ارتش بر اساس استانداردهاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۳۸ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي عملکرد واحد آمار بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي ارتش بر اساس استانداردهاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استاندارد
مقاله شاخص آماري
مقاله عملکرد
مقاله واحد آمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسيني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: وجود نظام آماري يکسان و کارآمد در بيمارستان به عنوان زير سيستم نظام بهداشت و درمان از اهميت فراواني برخوردار است. مديريت بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي ارتش با بکارگيري نتايج آماري بخشهاي مختلف ميتوانند به برنامهريزي مناسب و سازندهاي دست يابند که در نهايت سبب پيشرفت و بهبود کيفيت ارایه خدمات در بيمارستانهاي ارتش ميگردد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع کاربردي بوده و به روش توصيفي تحليلي انجام شده است. بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي ارتش شهر تهران به عنوان جامعه پژوهش در نظرگرفته شدند. در اين پژوهش، علاوه بر بررسي کتابخانهاي و اينترنتي، پرسش نامه ها و چک ليست هايي تدوين گرديد که در ابتدا به روش pilot Study در يکي از بيمارستانها به اجرا در آمده و پس از تعيين اشکالات و رفع آن در ميان اعضاي جامعه پژوهش توزيع گرديد. داده ها توسط پارامترهاي آمار توصيفي و آزمونهاي t-test، ضريب همبستگي (r)، تحليل واريانس (F) و نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: با توجه به محرمانه بودن آمار و اطلاعات بيمارستانهاي ارتش از ذکر نام آنها خودداري شده و نتايج به صورت کدبندي شده ارایه گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده از اين پژوهش ميانگين عملکرد کلي واحد آمار ۶۷% بوده که بيمارستان D با ميانگين ۸۶% داراي بهترين عملکرد در زمينه استفاده از استانداردهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي شناخته شد. نتايج بررسي شاخص هاي مربوط به ميانگين وضعيت استفاده از رايانه نشان داد که ۴۱% بيمارستانها از رايانه جهت تجزيه و تحليل اطلاعات آماري استفاده مينمايند و در همين راستا بيمارستان G با ميانگين ۸۳% بيشترين ميزان استفاده از رايانه را به خود اختصاص داد. ميانگين کلي ميزان کمي محاسبه شاخص هاي آماري در مجموع بيمارستانهاي ارتش ۵۵% بود و دو بيمارستان B و E به طور مشترک با ميانگين ۷۵% بيشترين ميزان کمي محاسبات آماري را به خود اختصاص دادند. در نهايت ميانگين تفاوت ارزيابي صحت محاسبه شاخصهاي آماري ۵۳% ميباشد که دو بيمارستان D و E به طور مشترک با ميانگين ۷۱% در بالاترين سطح جدول قرار گرفتند.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي حاصل از پژوهش، ارزيابي مداوم عملکرد واحدهاي آمار بيمارستاني بر اساس استانداردهاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جهت بکارگيري شاخص هاي آمار بهداشتي در امور مديريتي و ارایه خدمات بهداشتي و درماني در کليه بيمارستانهاي تحت پوشش ارتش ضروري به نظر ميرسد.