مقاله بررسي مقايسه اي عوامل استرس زا و راهکارهاي مقابله اي در افراد مبتلا به ديابت و سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي عوامل استرس زا و راهکارهاي مقابله اي در افراد مبتلا به ديابت و سالم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل استرس زا
مقاله راهکارهاي مقابله
مقاله ديابت
مقاله سالم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمديان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري بهرامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تاثير استرس بر سطح قند خون مساله اي پيچيده است اما ارتباط آن با سطح قند خون يا کنترل ديابت مشخص شده است. مطالعه حاضر به منظور بررسي مقايسه اي عوامل استرس زا و راهکارهاي مقابله اي در افراد مبتلا به ديابت و سالم انجام شده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع موردي-شاهدي مي باشد که بر روي افراد ديابتي و سالم انجام شده است. حجم نمونه بر اساس a=0.05 و d=9، ۳۰ نفر براي ۹نفر براي هر گروه برآورد شد. ابزار پژوهش پرسشنامه سنجش عوامل استرس زاي روزمره و پرسشنامه روش هاي مقابله با استرس بوده است. به منظور ارزيابي فرضيه هاي پژوهش از آزمون تي مستقل در نرم افزار SPSS استفاده شد. اعتبار پرسشنامه مذکور ۰٫۸۸ و روايي آن ۰٫۸۴ محاسبه شد.
يافته ها: در فراواني عوامل استرس زا در افراد ديابتي (با نمره ميانگين ۳۰۷٫۳۳) و سالم (با نمره ميانگين ۱۷۳٫۲) تفاوت معناداري ديده شد (P<0.05). همچنين شدت عوامل استرس زا در بيماران ديابتي (با نمره ميانگين ۳۰۸٫۲۶) و افراد سالم (با نمره ميانگين۱۷۲٫۵۰ ) تفاوت معناداري را نشان داد (P<0.05). بين راهکارهاي مقابله اي در ديابتي ها (با نمره ميانگين ۱۵٫۵۶) و افراد سالم (با نمره ميانگين ۲۴٫۷۳) نيز تفاوت معناداري مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي تحقيق، فراواني و شدت عوامل استرس زا در افراد مبتلا به ديابت بيشتر از افراد سالم بود.