مقاله بررسي مقايسه اي قضاوت باليني بر اساس پروتکل کشوري با نتايج آزمون اليزا در تشخيص موارد نيازمند پيشگيري از کزاز در مراجعان به بيمارستان امام حسين (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پايش از صفحه ۲۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي قضاوت باليني بر اساس پروتکل کشوري با نتايج آزمون اليزا در تشخيص موارد نيازمند پيشگيري از کزاز در مراجعان به بيمارستان امام حسين (ع)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كزاز
مقاله پيشگيري
مقاله حساسيت
مقاله ويژگي
مقاله ارزش اخباري
مقاله درست نمايي
مقاله دقت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم‌ آبادي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدشاهي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از اقدامات ضروري در روند مراقبت از زخم هاي ناشي از حوادث، بررسي نياز به پيشگيري (پروفيلاکسي) در بيماري کزاز است. هدف از اين مطالعه، بررسي مقايسه اي تصميم گيري بر اساس پروتکول کشوري و آزمون اليزا به مثابه روش استاندارد در پيشگيري از کزاز بود. اين مطالعه مقطعي با تکميل پرسشنامه براي ۲۰۰ نمونه از بيماران مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان امام حسين که زخم ناشي از تروما داشتند، انجام شد. نمونه ها ابتدا با مشاهده تصميم باليني بر اساس پروتکل کشوري و سپس تعيين ميزان پادتن (آنتي بادي خون) مورد بررسي قرار گرفتند. ميزان همخواني نتايج روش هاي مختلف، شامل قضاوت باليني و نتيجه آزمون اليزا با استفاده از ضريب همبستگي کاپا، همچنين حساسيت و ويژگي، ارزش اخباري، ميزان درست نمايي و ميزان دقت قضاوت باليني بر اساس پروتکل، محاسبه شد. مقايسه عملکرد پزشکان اورژانس با پروتکل کشوري نشان داد كه ضريب کاپا براي توافق در مورد تجويز ايمونو گلوبولين ۰٫۳۰۷ (توافق ضعيف) و در مورد تجويز واکسن ۰٫۱۳۶ (توافق بسيار ضعيف) است (p<0.05). مقايسه توصيه هاي پروتکل کشوري با نتايج آزمون اليزا نيز نشان داد كه ضريب توافق کاپا براي مقايسه تجويز واکسن بر اساس پروتكل كشوري با نتايج اليزا معادل ۰٫۱۹۹ (توافق بسيار ضعيف) است (p<0.001). اين ضريب براي تجويز ايمونو گلوبولين بر اساس پروتكل كشوري در مقايسه با نتايج آزمون اليزا مساوي ۰٫۰۸۱ (توافق بسيار ضعيف) محاسبه شد (p>0.05). همچنين مقايسه عملکرد واقعي پزشکان با نتايج آزمون اليزا نشان داد كه در مورد تجويز واکسن، ميزان توافق ۰٫۰۵۴ (توافق بسيار ضعيف) و در مورد تجويز ايمونو گلوبولين، ميزان توافق ۰٫۰۰۸ (توافق بسيار ضعيف) است (p>0.05). عملکرد پزشکان، در مقايسه با نتايج آزمون استاندارد اليزا، در تجويز واکسن داراي حساسيت ۰٫۲۸، ويژگي ۰٫۷۷، ارزش اخباري مثبت ۰٫۲۳، ارزش اخباري منفي ۰٫۸۱، درست نمايي مثبت ۱٫۷۲، درست نمايي منفي ۰٫۹۳ و دقت معادل ۰٫۶۸ است. اين مقايسه براي تجويز ايمونو گلوبولين داراي حساسيت ۰٫۳۰، ويژگي ۰٫۷۰، ارزش اخباري مثبت ۰٫۲۰، ارزش اخباري منفي ۰٫۸۰، ميزان درست نمايي مثبت ۱٫۰۳، ميزان درست نمايي منفي ۰٫۹۹ و دقت معادل ۰٫۶۲ بوده است.
به طور كلي، با توجه به فاصله زياد نتايج قضاوت بر مبناي پروتکل کشوري با نتايج آزمون اليزا، بايد روشي بهتر با دقت و سرعت بيشتر و هزينه مناسب جايگزين آن شود
.