مقاله بررسي مقايسه اي مواد رايج بهسازي بافت از نظر استرين برگشت پذير، استرين دايمي و سختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۲۹۱ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي مواد رايج بهسازي بافت از نظر استرين برگشت پذير، استرين دايمي و سختي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرين برگشت ناپذير
مقاله استرين برگشت پذير
مقاله سختي شورآ
مقاله مواد بهسازي بافت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمخاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قره چاهي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: زبرجد سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مواد بهسازي بافت جهت ترميم بافت هاي نرم تحريک شده زير دست دندان قديمي يا با تطابق بد به کار مي روند و يا به عنوان يک وسيله تشخيصي به منظور ارزيابي قدرت تحمل بيمار نسبت به الگوي اکلوزال جديد يا ارتفاع عمودي جديد اکلوزال استفاده مي شوند. هدف از اين مطالعه بررسي استرين برگشت پذير، استرين دايمي و سختي در سه ماده بهسازي بافت رايج در ايران به نام هاي آکروسافت، سافت لاينر و ويسکوژل بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، آزمايش هاي سختي، استرين الاستيک و استرين دايمي جهت بررسي خواص فيزيکي ۳ ماده بهسازي بافت رايج در ايران به نام هاي آکروسافت، سافت لاينر و ويسکوژل انجام شد. تمام نمونه ها طبق دستور کارخانه سازنده و دقيقا با همان نسبت پودر به مايع مخلوط شدند و از هر کدام از مواد بهسازي بافت ۲۸ نمونه به روش مزبور تهيه گرديد جهت شبيه سازي با شرايط داخل دهان به مدت ۲۴ ساعت در بزاق مصنوعي در دماي اتاق قرار داده شدند. ۱۴ نمونه از هر يک از مواد بهسازي بافت توسط دستگاه دورامتر شورآ تحت آزمايش قرار گرفت آزمون هاي کروسکال – واليس و من – ويتني جهت تحليل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. استرين الاستيک و پلاستيک در ۱۴ نمونه ديگر از هر گروه توسط دستگاه Zwick پس از ۲۴ ساعت نگهداري در دماي اتاق و بزاق مصنوعي اندازه گيري شد. داده ها با آزمون هاي کروسکال – واليس و من – ويتني تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: استرين دايمي در سه گروه تفاوت آماري معني داري نداشت (
۰٫۴۶۳=P)، در حالي که استرين برگشت پذير و سختي شورآ در ۳ گروه تفاوت آماري معني داري داشت (به ترتيب P=0.007 و P<0.001). مقايسه دو به دوي گروه ها با توجه به اصلاح بن – فرني و آزمون من – ويتني نشان داد، الاستيک استرين و سختي شورآ تفاوت آماري معني داري داشت. به جز دو گروه سافت لاينر و ويسکوژل که تفاوت معني داري نداشتند.
نتيجه گيري: سختي شورآ در نمونه هاي تهيه شده از ويسکوژل به طور معني داري از نمونه هاي تهيه شده از آکروسافت و سافت لاينر کمتر، ولي استرين برگشت پذير آن بيشتر بود و لذا از نظر کاربرد کلينيکي ويسکوژل برتر است.