مقاله بررسي مقايسه اي ميانگين تعداد کلوني هاي کانديدا آلبيکانس در بزاق افراد سيگاري و غيرسيگاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۲۹۶ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي ميانگين تعداد کلوني هاي کانديدا آلبيکانس در بزاق افراد سيگاري و غيرسيگاري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانديدازيس
مقاله بزاق
مقاله مصرف سيگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزيمه فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مصرف سيگار روي بزاق، باکتري ها و قارچهاي دهان به خصوص کانديدا که موجب کانديديازيس دهان مي شود موثر است. هدف از اين مطالعه بررسي ميانگين تعداد کلوني هاي کانديدا آلبيکانس در دهان افراد سيگاري و غيرسيگاري بر اساس يافته هاي کلينيکي و آزمايشگاهي مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد – شاهدي دو گروه ۳۶ نفره سيگاري و غيرسيگاري پس از معاينه مقدماتي و پرکردن پرسشنامه انتخاب شدند. بزاق افراد پس از مسواک زدن، با روش اسپيتينگ در لوله هاي استريل جمع آوري و به آزمايشگاه انتقال داده شد و پس از کشت بزاق آنها تعداد کلوني هـاي رشد کرده قـارچ کانديدا شمارش گرديد. سپس توسط آزمون t و ضريب همبستگي Pearson تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين تعداد کلوني ها در گروه افراد سيگاري صد و چهل و در گروه غيرسيگاري ۶۷٫۲۵ مي باشد و اين نشان مي دهد که ميانگين تعداد کلوني هاي کانديدا در دهان افراد سيگاري به طور معني داري بيشتر از گروه غيرسيگاري بود (P=0.01). همچنين اطلاعات به دست آمده نشان داد که بين تعداد سيگار مصرفي در روز و تعداد کلوني هاي کانديداي رشد کرده ارتباط معني داري وجود داشت. (P=0.039 و r=0.346).
در گروه افراد سيگاري با افزايش سن تعداد کلوني هاي کانديدا افزايش مي يابد. (P=0.039 و r=0.346) همچنين در گروه غيرسيگاريها ارتباط معني داري بين سن افراد و تعداد کلوني ها وجود نداشت. (P=0.822 و r=-0.039)
نتيجه گيري: با استناد به نتايج اين مطالعه مي توان گفت که بين مصرف سيگار و رشد قارچ کانديدا در دهان افراد ارتباط وجود دارد و افزايش استفاده از سيگار رشد قارچ کانديدا را افزايش مي دهد.