مقاله بررسي مقايسه اي ميزان تلفات ناشي از تجويز خوراکي هورمون ۱۷ آلفا – متيل تستوسترون در ماهيان گوپي ((Poecilia reticulate و سيچلايد گورخري (Cichlasoma nigrofasciatum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۴۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي ميزان تلفات ناشي از تجويز خوراکي هورمون ۱۷ آلفا – متيل تستوسترون در ماهيان گوپي ((Poecilia reticulate و سيچلايد گورخري (Cichlasoma nigrofasciatum)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سيچلايد گورخري
مقاله ماهي گوپي
مقاله تلفات
مقاله ۱۷ آلفا – متيل تستوسترون،Cichlasoma nigrofasciatum Poecilia reticulata

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ثابت سيدحامد
جناب آقای / سرکار خانم: زميني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده رودسري حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: مرادخاني زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي مقايسه اي ميزان تلفات بين ماهيان گوپي ( (Poecilia reticulataو سيچلايد گورخري(Cichlasoma nigrofasciatum)  با تجويز خوراكي هورمون ۱۷ آلف ا- متيل تستوسترون انجام گرفت. تجويز خوراكي هورمون ۱۷ آلفا – متيل تستوسترون معمولا با هدف نرسازي در ماهيان انجام مي گيرد. بچه ماهيان گوپي در ۷ تيمار و بچه ماهيان سيچلايد نيز در ۷ تيمار جداگانه تقسيم و هر گروه بترتيب با استفاده از غذاي واحد ۳۰، ۶۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و صفر (شاهد) ميلي گرم هورمون ۱۷ آلفا – متيل تستوسترون به ازاي هر کيلوگرم غذا، غذادهي شدند و هر تيمار با سه تکرار انجام شد. هورمون مذکور به روش تبخير الکلي به غذاي ماهيان افزوده شد. تجويز هورمون به مدت ۴۰ روز ادامه يافت. در اين مدت ماهيان در دماي ۲۸±۱ درجه سانتي گراد، pH بين ۷٫۵ تا ۸٫۳ و سختي کمتر از ۱۷۰±۱۰ ميلي گرم در ليتر نگهداري شدند. نحوه غذادهي ۶ وعده در روز بود که از ساعت هفت صبح شروع و در ساعت ۲۳ پايان مي يافت. پس از پايان دوره تجويز هورمون، ماهيان به روش بافت شناسي مورد آزمايش قرارگرفتند. نتايج حاصل از اين بررسي ها بروز معني دار تلفات را تاييد نمود. نتايج بدين ترتيب بود كه در ماهي سيچلايد گورخري تجويز ۳۰۰mg/ kg food هورمونMT  منجر به بروز ۳۷٫۵% تلفات گرديد (P<0.05). همچنين در ماهي گوپي تجويز۳۰۰mg/ kg food  هورمونMT  منجر به بروز ۴۶٫۶% تلفات گرديد (P<0.05). نتايج نشان دادند که افزايش غلظت هورمون سبب افزايش تلفات ميگردد. همچنين ماهيان گوپي در مقايسه با سيچلايد گورخري در خصوص بروز تلفات در اثر هورمون حساس تر بودند. در نتيجه گيري کلي مي توان بيان نمود که استفاده از غذاي حاوي هورمون سبب تلفات شده و با توجه به اينکه نرسازي از توليد مثل هاي زودهنگام و نامطلوب جلوگيري مي کند و ماهيان تک جنس رشد بهتري را نشان مي دهند، اما در عين حال تعيين دوز مطلوب هورمون به منظور رسيدن به کمترين تلفات به لحاظ بهره وري اقتصادي مفيد است.