مقاله بررسي مقايسه اي نگرش دانشجويان مجرد و متاهل نسبت به ازدواج از ديدگاه واقعيت درماني گلاسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي نگرش دانشجويان مجرد و متاهل نسبت به ازدواج از ديدگاه واقعيت درماني گلاسر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله دانشجويان
مقاله ازدواج
مقاله واقعيت درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعاع كاظمي مهرانگيز
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري هرندي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناخت و مقايسه نگرش دانشجويان مجرد و متاهل به مفاهيم واقعيت، درست و نادرست و مسووليت در ازدواج بر اساس ديدگاه واقعيت درماني گلاسر با نمونه اي به حجم ۳۰۰ نفر از دانشجويان دانشگاه هاي دولتي شهر تهران که در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ مشغول به تحصيل بودند، اجرا شد. روش تحقيق نمونه گيري تصادفي خوشه اي بود. طرح پژوهش از نوع توصيفي (زمينه يابي) بود. فرضيه اصلي پژوهش اين بود که بين نگرش دانشجويان مجرد و متاهل به واقعيتها، درست و نادرستها و مسووليتها در ازدواج تفاوت معناداري وجود دارد.
ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با ۱۸ سوال بر اساس خرده مقياسهاي واقعيت، درست و نادرست و مسووليت در ازدواج بود که مشارکت کنندگان آن را تکميل کردند. از آمار توصيفي و آمار استنباطي شامل آزمون تحليل واريانس چند متغيره و آزمون تحليل واريانس تک متغيره و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. داده هاي پژوهش حاکي از اين است که بين دو گروه دانشجويان مجرد و متاهل از نظر ميانگين خرده مقياس هاي واقعيت، درست و نادرست و مسووليت در ازدواج تفاوت معناداري وجود ندارد (P<0.05، =۷٫۱۵ (۱۷۵، ۳) F). بين دو گروه دانشجويان دختر و پسر مجرد از نظر ميانگين خرده مقياس هاي واقعيت، درست و نادرست و مسووليت در ازدواج تفاوت معناداري وجود دارد (P<0.1، =۲٫۱۵ (۱۰۶، ۳) F). بين دو گروه دانشجويان دختر و پسر متاهل از نظر ميانگين خرده مقياس هاي واقعيت، درست و نادرست، مسووليت در ازدواج تفاوت معناداري وجود دارد (P<0.1، =۲٫۱۵ (۱۰۶، ۳) F). همچنين نتايج به دست آمده حاکي از عدم تاثير وضعيت تاهل، سن، مدت زمان ازدواج و نقش بارز جنسيت در ايجاد تفاوت بين گروه هاي مورد بررسي است.