مقاله بررسي مقايسه اي هويت يابي دانشجويان دانشگاه: مطالعه بافتاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۹۳ تا ۲۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي هويت يابي دانشجويان دانشگاه: مطالعه بافتاري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت يابي
مقاله بافتار
مقاله دانشجويان دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مکوندحسيني شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: طبري طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين تحقيق بررسي مقايسه اي هويت يابي عقيدتي و بين فردي دانشجويان دختر در بافتار دانشگاه بود.
روش: دو گروه ۹۶ نفره از دانشجويان دختر ترم اول (۱۸ و ۱۹ساله) و آخر (۲۳ و ۲۴ساله) با استفاده از روش خوشه اي تصادفي و دو گروه ۶۰ و ۵۱ نفره از همتايان غيردانشگاهي شان با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، انتخاب شدند و پرسش نامه هاي هويت يابي آدامز (EOM-EIS2) را تکميل کردند. داده ها با استفاده از روش مجذور كاي يك سويه و دوسويه تحليل شدند.
يافته ها: تفاوت هاي معني داري ميان هويت يابي بين فردي دانشجويان ترم آخر و همتايان غيردانشگاهي شان و نيز ميان هويت يابي عقيدتي و بين فردي دانشجويان ترم اول و آخر به دست آمد. در حال كه اختلاف معني داري بين گروه آزمون و كنترل سال اول مشاهده نشد. بررسي هاي يك سويه نيز حاكي از تجمع افراد كل گروه ها در منزلت بحران زده بود.
نتيجه گيري: بافتار دانشگاه با روند هويت يابي عقيدتي و بين فردي دانشجويان تاثير رابطه مثبت دارد و اين تاثير در هويت يابي بين فردي بارزتر است. كليه جوانان دانشگاهي و غيردانشگاهي در دامنه سني ۱۸ تا ۲۴ سال از نظر هويت يابي در منزلت بحران زده هستند و روند هويت يابي طي اين سال ها بسيار كند پيش مي رود.