مقاله بررسي مقايسه اي ويژگيهاي ريخت سنجي و شمارشي ماهي سوف معمولي (.Sander lucioperca (L در آبهاي ايراني درياي خزر و درياچه سد ارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۳۵ تا ۵۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي ويژگيهاي ريخت سنجي و شمارشي ماهي سوف معمولي (.Sander lucioperca (L در آبهاي ايراني درياي خزر و درياچه سد ارس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سوف
مقاله درياچه سد ارس
مقاله درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده آرش
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مجازي اميري باقر
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايگدري سهيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه ساختار جمعيتي ماهي سوف معمولي (Sander lucioperca) در آبهاي ايراني درياي خزر و درياچه سد ارس با استفاده از ويژگيهاي ريخت سنجي و شمارشي مورد بررسي قرار گرفت. نمونه ها از مناطق اصلي صيد اين گونه در سواحل ايراني درياي خزر يعني سواحل غربي و شرقي گيلان و همچنين درياچه سد ارس به دست آمد. ۲۹ فاصله ريخت سنجي شامل فواصل سيستم تراس، قطر چشم و فاصله بين دو چشم و نيز ۱۳ ويژگي شمارشي در هر ماهي اندازه گيري گرديد. در نتايج حاصل از تحليل واريانس يک طرفه (One- way ANOVA) نشان داد که ۱۴ ويژگي ريخت سنجي اصلاح شده و ۶ ويژگي شمارشي در بين نمونه ها در سطوح مختلف داراي تفاوت معني دار بود، که نشان دهنده وجود تنوع نسبتا بالاي فنوتيپي در ماهيان سوف سه منطقه مورد مطالعه مي باشد. نمودار حاصل از توابع متمايز کننده ۱ و ۲ براي ويژگيهاي ريخت سنجي تمايز بالايي را در بين ذخاير ماهي سوف در ۳ منطقه مورد مطالعه نشان داد. در حاليکه در مورد ويژگيهاي شمارشي ميزان تفکيک کم بود و نمونه هاي مربوط به ۳ منطقه مورد مطالعه همپوشاني بالايي داشتند. از سوي ديگر به طور ميانگين، درصد افرادي که به طور صحيح در جمعيت اصلي خود جاي گرفتند براي ويژگيهاي ريخت سنجي و شمارشي به ترتيب ۸۹٫۵ درصد و ۶۷٫۵ درصد بود.